Strona główna
 .

Cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła jubileusz 70-lecia powstania. Moment ten przedstawicielom państw tworzących jej struktury, zgromadzonych na odbywającym się w Nowym Jorku Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, zdał się być odpowiednim do przyjęcia nowego planu rozwoju świata do roku 2030. Opracowano wówczas globalne cele zrównoważonego rozwoju, wraz ze 169 zadaniami do zrealizowania. Zachęcono jednocześnie wszystkie kraje członkowskie do podjęcia działań służących realizacji tych przedsięwzięć.

Dokonując analizy działalności realizowanej przez jednostki miejskie, Miasto Katowice podjęło to wyzwanie ONZ.

Cele zrównoważonego rozwoju ujęto w siedemnastu punktach, dotykających aspektów zarówno gospodarczych, społecznych, jak i środowiskowych. Stanowią też one kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju, zwłaszcza w tych zakresach, które nie zostały wtedy osiągnięte.

Cele są niezwykle ambitne i stanowią nie lada wyzwanie. Zostały przygotowane na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów na świecie, których głosy koncentrowały się na potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jednostek. Co nie mniej ważne, cele zostały opracowane z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz bazują na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach strategicznych.

Jak twierdzą ci, którzy własnym imieniem podpisali tę agendę, jest ona „kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI wieku”.

1 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

1 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Od 2000 roku światowe wskaźniki ubóstwa spadły o ponad połowę. Pomimo tego co dziesiąta osoba żyjąca w regionie rozwijającym się i jej rodzina żyje poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa, tj. 1,90 USD dziennie, a kolejne miliony za niewiele więcej. W wielu krajach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej poczyniono znaczne postępy, jednak nawet 42% ludności Afryki Subsaharyjskiej nadal żyje poniżej granicy ubóstwa.
Bieda to coś więcej niż brak przychodów i środków potrzebnych do życia.  Bieda to głód, niedożywienie, ograniczony dostęp do edukacji i podstawowych usług, dyskryminacja społeczna, wykluczenie oraz brak udziału w procesie decyzyjnym. Wzrost gospodarczy musi być inkluzywny, zapewnić możliwość pracy oraz promować równość.
Należy wdrożyć systemy ochrony socjalnej, aby złagodzić skutki klęsk żywiołowych i pomóc krajom podatnym na nie. Systemy te mogą wspomóc gospodarkę w krajach narażonych na katastrofy naturalne i położyć kres skrajnemu ubóstwu w najbiedniejszych regionach.
Czytaj więcej

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

W Katowicach funkcjonuje 28 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez jednostki miejskie oraz organizacje pozarządowe, dotowanych z budżetu miasta Katowice. Głównym ich celem jest udzielanie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem. Dzieci uczęszczające do takich placówek często wywodzą się z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną. Placówkiw formie świetlic i klubów młodzieżowych zapewniają swoim podopiecznym m.in. dwa posiłki dziennie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez prowadzenie kół zainteresowań, wycieczek czy wyjść kulturalnych. Zaplanowane działania pomagają dziecku w wielu przypadkach uniknąć zjawiska tzw. dziedziczenia biedy i wyuczonej bezradności. Ponadto w okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówki te organizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe zapewniają 532 miejsca, natomiast prowadzone przez MOPS 175 miejsc. Kwota dotacji przyznana w 2022 roku organizacjom pozarządowym na ten cel wynosi 4 065 843,00 zł, natomiast roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek wsparcia dziennego MOPS Katowice to kwota 2 511 743,17 zł.

Czytaj więcej

Centra Społecznościowe oraz Programy Aktywności Lokalnej

W wielu dzielnicach naszego miasta powstały prowadzone przez jednostkę miejską lub organizacje pozarządowe wspierane przez miasto Katowice centra aktywności lokalnej. Są to: Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu, Bogucicach, Śródmieściu, Zawodziu, Wełnowcu – Józefowcu, na Dębie, czy  Szopienicach i Załężu. Służą one poprawie funkcjonowania społecznego oraz wzmocnieniu potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy. Pomagają  w zwalczaniu dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, obejmują wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem. Służą też pomocą osobom wracającym na rynek pracy, umożliwiając nabycie nowych lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji.

Czytaj więcej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność non-profit na rzecz osób podatnych na zagrożenia

Podmioty prowadzące działalność non-profit na rzecz osób niezdolnych do radzenia sobie z zagrożeniami są zwolnione od podatku od nieruchomości. W 2021 roku ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. uchwały skorzystało 18 podmiotów. 
W 2022 roku ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. uchwały skorzystało 19 podmiotów.
Czytaj więcej

Rozwój sieci sklepów socjalnych

Miasto Katowice wspiera uruchamianie przez organizację pozarządową kolejnych sklepów socjalnych w Katowicach. Projekt sklepu socjalnego to innowacyjne, pierwsze w Polsce, rozwiązanie, którego głównym celem jest polepszenie sytuacji ekonomicznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Z zakupów w sklepie socjalnym mogą korzystać osoby spełniające kryteria ustalone z Fundacją Wolne Miejsce, na podstawie specjalnych skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Ideą prowadzenia sklepu socjalnego jest wyjście naprzeciw osobom doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. epidemia, utrata pracy, nagłe kalectwo, choroba własna lub osoby bliskiej. Ponadto w lokalu wydzielona została specjalna przestrzeń na klubo-kawiarnię, z której uprawnionymi do korzystania są w szczególności katowiccy seniorzy w wieku 60+, skupieni wokół organizacji senioralnych działających aktywnie i regularnie na terenie Katowic (np. w Klubach Seniora, fundacjach, stowarzyszeniach, na Uniwersytecie III Wieku).

W Katowicach działają 2 sklepy socjalne: przy ul. Tysiąclecia 82 oraz przy ul. Świdnickiej 25.

Prowadzenie sklepu społecznego (charity shop)

Przy wsparciu Miasta Katowice uruchomiony został jako jeden z pierwszych w Polsce sklep społeczny przy ul. Morcinka 3a. Sklep „Tyle tego” prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kurka Wodna. Sklep społeczny to miejsce, do którego mieszkańcy mogą przynosić niepotrzebne, ale w dobrym stanie rzeczy. Rzeczy te są następnie sprzedawane, a pieniądze z ich sprzedaży, jak twierdzi Pani Magdalena Janosz wiceprezes Stowarzyszenia, są przeznaczane na cele statutowe Stowarzyszenia, które w dużej mierze dotyczą pracy na rzecz osób wykluczonych, w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.

https://www.facebook.com/tyletego.sklepspoleczny

Podobny sklep charytatywny otworzyła Fundacja FAZA w lokalu miejskim przy Placu Karola Miarki 1. Fundacja swoją działalność opiera w dużej mierze na współpracy regionalnej z działającymi już organizacjami pomagającymi zwierzętom i ochronie środowiska. Działania sklepu charytatywnego można opisać w trzech słowach: PODARUJ, KUPUJ, POMAGAJ.

Codziennie w godzinach otwarcia sklepu przyjmowane są: ubrania, buty, torebki, biżuterie, książki, płyty, gry, zabawki, artykuły domowe, małe RTV i AGD. Najważniejsze, aby rzeczy były czyste i niezniszczone. W sklepie są przedmioty nowe i używane, praktyczne i sentymentalne, perełki retro i znane marki - KUPUJĄC je nadajemy im nowe życie w ramach idei zero waste i POMAGAMY chronić nasz klimat.

Fundacja FAZA promuje drugi obieg, ideę współdzielenia, zasadę zero waste oraz zrównoważony rozwój. Zysk ze sprzedaży przeznacza na działania statutowe takie jak: warsztaty, prelekcje, pikniki dla mieszkańców oraz ochronę środowiska.

https://www.facebook.com/charityshopkatowice/

 

 

 

2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Przy właściwym postępowaniu, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić  źródło żywności dla wszystkich i przynosić godny dochód. Jednocześnie mogą  przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się sposobom produkcji, spożycia i dystrybucji żywności.
Obecnie gleba, woda pitna, oceany, lasy oraz różnorodność biologiczna ulegają szybkiej degradacji. Zmiany klimatyczne wywierają jeszcze większy wpływ na środowisko, od którego zależy nasze życie. Zwiększają one ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Wiele mężczyzn i kobiet zamieszkujących obszary wiejskie nie jest już w stanie dłużej utrzymywać się z pracy w rolnictwie i jest zmuszona migrować do miast w poszukiwaniu lepszego życia.
 
Niskie bezpieczeństwo żywnościowe i związane z nim poważne niedożywienie powoduje u milionów dzieci zburzenia rozwoju oraz zbyt niski wzrost. Musimy gruntownie zmienić światowy system żywnościowy i rolniczy, aby wyżywić 810 milionów głodujących ludzi. Szacuje się, że w 2050 r. liczba niedożywionych osób wzrośnie o kolejne 2 miliardy ludzi.  Inwestycje w rolnictwo mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zdolności produkcyjnych, z kolei wprowadzenie zrównoważonych systemów produkcji żywności obniży ryzyko głodu.
Czytaj więcej


Działania miasta Katowice

Pomoc Żywnościowa

W Katowicach działają prowadzone przez organizacje pozarządowe, organizacje kościelne wspierane przez miasto Katowice trzy jadłodajnie oraz sześć punktów wydawania żywności. Pomoc żywnościową z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego. Punkty te realizują również inne działania wynikające z POPŻ m.in. prowadzą: warsztaty, stałą współpracę ze specjalistami, w tym m.in. z pracownikami socjalnymi w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Rozwój sieci sklepów socjalnych

Obecnie na terenie Katowic funkcjonują dwa sklepy socjalne, tj. przy ul. Tysiąclecia 82 oraz przy ul. Świdnickiej 25. Prowadzi je jedna z katowickich organizacji pozarządowych - Fundacja Wolne Miejsce, która na ten cel otrzymała z miasta Katowice lokale do remontu oraz dofinansowanie w formie dotacji.

Powstanie sklepów socjalnych jest wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak np. choroba czy nagła utrata pracy. Średnio dziennie z zakupów w sklepach korzysta ok. 120 osób.

Sklepy są dobrze wyposażone. W asortymencie sklepów znajdują się zarówno produkty spożywcze (w tym m.in. nabiał, pieczywo, owoce i warzywa, słodycze, wędliny), jak i artykuły chemiczne oraz odzież. Ceny towarów są konkurencyjne w stosunku do cen w innych sklepach. Wszystkie sprzedawane w obu sklepach produkty spożywcze są świeże i nadają się do spożycia, mają natomiast krótki termin przydatności – stąd ich duża obniżka cenowa.

Z zakupów w sklepach korzystać mogą osoby posiadające specjalne skierowania wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach lub Fundację Wolne Miejsce, tj. takie, których dochód nie przekracza obecnie 300% kryterium dochodowego określonego ustawie o pomocy społecznej.

Klientami sklepów - z uwagi na ich lokalizację najczęściej są osoby zamieszkałe na os. Tysiąclecia oraz w dzielnicy Ligota lub w dzielnicach ościennych. 

Ponadto, przy sklepie socjalnym na ul. Tysiąclecia 82, w wyodrębnionej części lokalu funkcjonuje również klubo-kawiarnia „Cafe Spichlerz”, która jest miejscem spotkań osób starszych oraz osób robiących zakupy w sklepie socjalnym. Z kawiarni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Katowic.

Do współpracy Fundacja pozyskała kilkunastu partnerów gospodarczych, od których otrzymuje lub kupuje produkty przed upływem końca daty ważności, które następnie sprzedaje w swoich sklepach.

Dla seniorów posiadających skierowanie z MOPS ww. sklepy posiadają dodatkowe udogodnienie. Wystarczy zadzwonić na specjalny numer, a Fundacja prowadząca sklepy przygotuje i bezpłatnie dowiezie zakupy wprost do miejsca zamieszkania seniora. Koszt zakupionych produktów i artykułów pokrywa senior. Zakupów można dokonywać zarówno za pośrednictwem osób bliskich, jak i osobiście. 

https://www.mops.katowice.pl/sklepsocjalny 

Zupa w Kato

Regularnie co tydzień w czwartek w ramach służby na ulicy członkowie organizacji pozarządowej Wspólnota Dobrego Pasterza wraz z wolontariuszami gotują zupę dla osób ubogich, którą się dzielą z osobami ubogimi na placu Przyjaciół z Miszkolca.

https://www.facebook.com/ZupaWKato/

https://dobregopasterza.pl/15-aktualnosci/88-zupa-w-kato

 

3 Dobre zdrowie i jakość życia

3 Dobre zdrowie i jakość życia

Dokonano znacznego postępu w zwiększaniu przewidywanej długości życia i ograniczaniu najczęstszych czynników powodujących śmiertelność dzieci i matek. Jednakże zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej matek do poniżej 70 przypadków na 100 000 żywych urodzeń do 2030 roku wymaga poprawy opieki medycznej.

Zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami niezakaźnymi o 1/3 do 2030 roku wymaga również stosowania czystego paliwa do gotowania oraz sprawniejszej edukacji o szkodliwości palenia tytoniu.

Musimy kontynuować wzmożone prace nad pokonywaniem występowania wielu chorób i pojawiającymi się zagrożeniami zdrowotnymi. Zapewniając bardziej efektywne finansowanie systemów opieki zdrowotnej, poprawę warunków sanitarnych i higieny, dostęp do lekarzy oraz ograniczając zanieczyszczenie środowiska, możemy poczynić znaczące postępy w ratowaniu życia milionów ludzi. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Otwarcie basenów miejskich

Otwarcie basenu Zadole miało miejsce w 2022 roku a basenów Brynów i Burowiec w czerwcu 2020 roku. W basenach zastosowano nowoczesne systemy fotowoltaiki, częściowo pokrywające zapotrzebowanie energetyczne obiektów. W każdym z trzech obiektów znalazły się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25m x 16m, basen rekreacyjny z trzema torami do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, wanny jacuzzi, trybuny dla widzów na 115 miejsc, 80-metrowa zjeżdżalnia oraz strefa saun. Dodatkowo obiekty wyposażone są w strefę suchą, w obszarze której znajdują się:
- na Basenie Brynów - sala gimnastyczna i EMS
- na Basenie Burowiec - sale do zajęć fitness i jogi oraz hala sportowa do gier zespołowych (tj. siatkówka, koszykówka, piłka nożna czy badminton)
- na Basenie Zadole - hala sportowa do gier zespołowych

https://baseny.wodociagi.katowice.pl/

Programy skierowane do Seniorów

W związku z prowadzoną polityką senioralną oraz wnioskami Rady Seniorów Miasta Katowice Prezydent podjął decyzję o uruchomieniu przy ul. Słowackiego 27 Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+”.

Projekt złota rączka

Celem proejktu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych. Z usług mogą korzystać katowiczanie, którzy ukończyli 65. rok życia (osoby samotne, gospodarstwa 2-osobowe) i którzy nie radzą sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób. W 2022 roku w ramach programu wykonano 673 usług. 

Programy Aktywności Lokalnej i Centra Społecznościowe

W ramach realizowanych przez miasto Katowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego - w Programach Aktywności Lokalnych i Centrach Społecznościowych działających w dzielnicach Katowic, realizowane są działania dla osób w wieku senioralnym. Aktualnie takie działania kierowane są do mieszkańców Janowa-Nikiszowca, Bogucic, Załęża, Śródmieścia, Szopienic i Burowca, Zawodzia, Wełnowca, Józefowca i Dębu.

Seniorzy mogą skorzystać z bogatej oferty aktywności, których celem jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego. Dla seniorów organizowane są cykliczne indywidualne oraz grupowe spotkania z animatorami lokalnymi oraz spotkania integracyjne i zajęcia tematyczne. Są to  m.in. zajęcia językowe, komputerowe, manualne, podróżnicze, edukacyjne, zdrowotne, sportowe, warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, spotkania filmowe, spotkania z książką, zajęcia rozwojowe, relaksacyjne i psychologiczne, stacjonarne szkolenia umiejętności społecznych. Seniorzy mogą skorzystać również z porad specjalistów np. wizażystki, kosmetyczki lub zielarki oraz przygotować naturalne kosmetyki. W ramach działań odbywają się również prelekcje, seminaria dostosowane do potrzeb osób w wieku senioralnym, spotkania w ramach Klubu Wolontariusza, wycieczki krajoznawcze, oraz realizowane są oddolne inicjatywy i wydarzenia lokalne.

Czytaj więcej

Grupa wsparcia „Radość życia – wszystko mogę”

Program realizowany przez miasto Katowice. Spotkania grupy wsparcia odbywają się w sali Miejskiego Domu Kultury w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 83. Celem głównym programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej i jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, zapewnienie potrzeb towarzyskich, kulturalnych poprzez ich aktywizację w tworzeniu sposobu spędzania czasu wolnego. Zgodnie z założeniami programu jest to grupa otwarta, dla osób w wieku 50+, starszych lub niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy chcą być jeszcze aktywni i być przykładem dla innych.

Program „Słonecznik”

W ramach programu realizowana jest pomoc poprzez działanie wolontariuszy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Adresatami programu są osoby, które z powodu swojego wieku i ograniczeń wymagają wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Cele pomocy w ramach programu :

- utrzymanie więzi społecznych i bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych,

- poszerzenie kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

 

Katowicka Karta Mieszkańca”

Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" jest elementem polityki promocyjnej i społecznej realizowanej przez miasto Katowice. Program ma m.in. na celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji, zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza Katowic do meldowania się w Mieście i płacenia tu podatków.

Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

•   są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),

•   są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),

•   rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),

•   osoby przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia),
a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek,

•   studenci uczelni zameldowani w mieście Katowice na pobyt czasowy,

•   osoby zameldowane na pobyt czasowy w mieście Katowice, które nie ukończyły 26 roku życia,

•   osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice.

W ramach Programu posiadacze Karty skorzystać mogą m.in. z ulgowych wejść na kąpieliska i lodowiska miejskie, z ulgowych biletów wstępu do Teatru „Ateneum”, Muzeum Historii Katowic, imprezy kulturalne oraz wielu innych zniżek oferowanych przez partnerów prywatnych. Obecnie zniżek dla posiadaczy KKM udziela 15 jednostek miejskich oraz 102 partnerów prywatnych.

Od początku trwania Programu wydano ponad 95 tysięcy Kart.

https://kkm.katowice.eu

 

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami: 

Usługi transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic 

Miasto Katowice realizuje usługi transportowe skierowane do osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami Katowic. Przewozy mieszkańców realizowane są nie tylko w Katowicach, ale również na terenie gmin sąsiednich tj.: Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź, od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 8.00 do 20.00.

W 2022 r. z przewozów skorzystało 2680 osób, w tym 644 osoby na wózkach inwalidzkich. Wysokość wydatkowanych środków z budżetu miasta na ten cel w 2022 r. wyniosła 200 046,29 zł. 

Czytaj więcej

Informator dla osób z niepełnosprawnościami „Katowice bez barier” pomaga osobom z niepełnosprawnościami odnaleźć drogę do właściwych, kompetentnych organów i instytucji oraz umożliwia zaplanowanie czynnego spędzania wolnego czasu w dostępnych miejscach oraz budynkach użyteczności publicznej. Informator skierowany jest nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, ale także dla ich rodzin, opiekunów oraz wszystkich osób pracujących i działających dla ich dobra. Obsługą i aktualizacją informatora dla osób z niepełnosprawnościami „Katowice bez barier” zajmuje się Fundacja Klub KONTRA. 
https://bezbarier.katowice.eu/                                                  

Tłumacz Migam, Połącz z Tłumaczem

W kwietniu 2020 r. w celu ułatwienia osobom z wadą słuchu kontaktu z Urzędem Miasta Katowice uruchomiliśmy usługę umożliwiającą połączenie online z tłumaczem języka migowego przez stronę internetową urzędu: https://tlumacz.migam.org/miasto_katowice.

Usługa ta została uruchomiona również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach we września 2021 r. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie pośredniczy w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący temat w zakresie spraw realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną przeglądarką: Chrome, Firefox, Opera, Safari i MS Edge. Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i IOS.
Koszty usługi z wyłączeniem kosztów połączenia ponosi Miasto Katowice.


Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych i z niepełnosprawnościami od grudnia 2008 r. realizowany jest w Katowicach Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”. System ten kierowany jest do osób, które nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenie i udzielić informacji koniecznych do udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia. Uczestnik Systemu Powiadamiania Ratunkowego musi posiadać telefon stacjonarny, bądź komórkowy z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer alarmowy.

W sytuacji zagrożenia po naciśnięciu przycisku dyspozytor w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uzyska informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej, które przekazuje do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych podjęła się nowatorskiego działania jakim jest opiniowanie projektów realizowanych przez Miasto Katowice. W skład Rady wchodzą osoby z niepełnosprawnościami. Powiatowa Rada w ramach posiedzeń konsultuje z projektantami miejskie projekty pod kątem dostępności i dostosowania przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami.

Członkowie Rady opiniują także projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami. Aktywnie uczestniczą w kreowaniu przedsięwzięć zmierzających do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap” miał na celu wsparcie 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia dla grupy 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w Katowicach (w tym minimum 50% osób z obszarów rewitalizowanych), poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób. Grupę docelową stanowiło 80 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych i 20 osób niesamodzielnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 15. do 70. r.ż.), zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

Ostatecznie w projekcie wzięło udział 91 osób, w tym 87 osób niepełnosprawnych i 4 osoby niesamodzielne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektu realizowane były następujące działania: usługi wytchnieniowe – w ramach zadania uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (87 osób) oraz opiekuna osoby niesamodzielnej (4 osoby), jako działania wspierające. Celem wsparcia było podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych, dążenie do uzyskania możliwego poziomu samostanowienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz uzyskanie optymalnych rezultatów w zakresie samodzielnego życia osób niepełnosprawnych, jak również opieki wytchnieniowej w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna.

W ramach projektu świadczono:
1) usługi Opiekuna osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, którzy zrealizowali 106,5 godzin dla 4 osób,
2) usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON), którzy zrealizowali 16 198,5 godzin dla 87 osób, w tym 26 osobom zapewniono wsparcie w dotarciu na szczepienie przeciwko COVID-19.

Projekt realizowany był od 01.02.2020 r. do 31.03.2022 r.
Wartość projektu: 1 032 600,00 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 877 710,00 zł

https://www.mops.katowice.pl/node/3069

 

Działania na rzecz dostępności usług administracji publicznej.

Miasto Katowice stale podejmuje działania mające na celu zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach użyteczności publicznej.

W okresie od marca 2021r. do czerwca 2022r. Miasto Katowice przystąpiło do realizacji projektu pn. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano szkolenia dla pracowników samorządowych w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dokonano przeglądu procedur i wdrożono rekomendacje dot. obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami pod kątem zapewnienia dostępności usług administracyjnych, w tym zakupu drobnych usprawnień.

W ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami” zaplanowano wdrożenie w okresie od lipca 2022 –  czerwca 2023r. standardu dostępności dotyczącego dostępności architektonicznej oraz standardu dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miasta Katowice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, mającego przyczynić się do poprawy dostępności świadczonych usług publicznych dla osób z problemami dot. poruszania się, słuchu i wzroku.

Natomiast w ramach projektu pn. „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap”
w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby wśród mieszkańców Katowic zaplanowano realizację usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Asystenci wspierają swych podopiecznych w dążeniu do samodzielności w codziennych czynnościach, towarzyszą w wizytach lekarskich, w urzędach, w bankach, na poczcie, podczas zakupów. Niejednokrotnie są także odciążeniem dla bliskich i rodzin, zapewniając tzw. opiekę wytchnieniową. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano realizację ok. 16 547 godzin usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Obniżenie umieralności poprzez promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu

W Katowicach działają 4 Środowiskowe Domy Samopomocy prowadzone przez organizacje pozarządowe, które łącznie dysponują 113 miejscami. Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

https://www.mops.katowice.pl/node/84

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Katowic (bez względu na ich sytuację dochodową). Poradnictwo świadczone jest przez psychologów, pedagogów, terapeutów, mediatora, lekarzy psychiatrów oraz pracowników socjalnych.

Pakiety ochronne w związku COVID-19

Miasto Katowice realizowało szereg działań nakierowanych na zapobieganie epidemii. Wśród nich wymienić można: infolinię dla najbardziej potrzebujących, obsługiwaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wsparcie psychologiczne, „Pogotowie zakupowe”, w ramach którego mniej zamożnym katowiczanom dostarczane są nieodpłatnie pakiety żywnościowe, a tym, którzy dysponują środkami finansowymi, robione są zakupy.

Wśród licznych działań realizowanych przez Urząd Miasta Katowice w trudnym czasie pandemii można również wymienić m.in. uruchomienie wymazobusów, zakup jednorazowych maseczek dla katowickich służb i szpitali, maseczek wielorazowego użytku dla seniorów oraz zapewnienie możliwości użytkowania 83 laptopów do nauki zdalnej przez dzieci z katowickich placówek edukacyjno-wychowawczych.

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP)

Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora stale prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych, zlokalizowane przy ul. Kopernika 14, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. Lokal został udostępniony z zasobów miasta Katowice w ramach umowy użyczenia. Zadanie zostało zlecone w otwartym konkursie ofert na lata 2016 – 2020 oraz 2021 - 2022.

W 2022 roku Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało swoją aktywną działalność, by zapewnić:

- adres rejestrowy dla nowo powstających organizacji pozarządowych,
- wsparcie infrastrukturalne (dostęp do sal szkoleniowych, pomieszczeń/biurek, sprzętu informatycznego i biurowego, szafek na dokumenty i pocztę przychodzącą, przestrzeń magazynową),
- wsparcie merytoryczne (doradztwo ogólne i specjalistyczne, usługi księgowe, szkolenia),

W pierwszej połowie 2022 roku wsparcie uzyskało 126 NGO mających swoją siedzibę w Katowicach lub działających na rzecz mieszkańców Katowic, w tym:

·  obecnie na Kopernika 14 swoja siedzibę ma zarejestrowanych 117 organizacji pozarządowych,
·  prowadzono szereg działań dotyczący min. pozyskiwania środków w postaci doradztw czy comiesięcznych spotkań dotyczących finansowania organizacji; dzięki temu wsparciu udało się pozyskać środki rządowe na działania pomocowe obywatelom Ukrainy przebywającym w Katowicach, w łącznej wysokości 96.889,76 zł,
·  łącznie udzielono kilkuset informacji oraz zorganizowano ponad 100 doradztw,
·  zorganizowano 14 szkoleń i spotkań informacyjnych;
·  zorganizowano pierwszy cykl szkoleń inkubacyjnych, a w procesie rejestracji zespół COP pomagał 11 nowym organizacjom;
·  odbyło się 15 spotkań animacyjnych;
·  odbyły się 123 doradztwa, w tym 18 inkubacyjnych, 59 ogólnych; dodatkowo, w związku z zaistniałą sytuacją przybycia do Katowic osób uciekających z Ukrainy, przeprowadzonych zostało 75 specjalistycznych doradztw, skierowanych do podmiotów (organizacji pozarządowych, wolontariuszy, inicjatyw oddolnych)świadczących różnorodną pomoc uchodźcom;
·  organizacje 321 razy skorzystały z pomieszczeń oraz sprzętu COP (laptopy, rzutniki, kserokopiarki, drukarki).

Katowicki COP integruje podmioty III sektora funkcjonujące w naszym mieście, podejmuje działania na rzecz ich profesjonalizacji, by jak najefektywniej realizowały zlecane przez Prezydenta zadania publiczne oraz pobudza aktywność społeczną katowiczan i ich pełny udział w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.

Mając na uwadze powyższe cele oraz stały rozwój organizacji pozarządowych działających w mieście Katowice finalizowane są działania związane z otwarciem drugiej siedziby COP przy ul. Wita Stwosza 7, gdzie swoje siedziby będzie też miało kilka  organizacji kombatanckich. Dostęp do przestrzeni COP będzie bezpłatny dla NGO-sów, podobnie jak ma to miejsce na ul. Kopernika 14.

https://mostkatowice.org/

https://www.facebook.com/COPkopernika

Centrum Aktywności Młodzieżowej

Od stycznia 2021r. przy Centrum Organizacji Pozarządowych działa Centrum Aktywności Młodzieżowej - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym Liderem Projektu jest Stowarzyszenie MOST, natomiast Miasto Katowice jest Partnerem projektu.

Centrum Aktywności Młodzieżowej ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej w Katowicach.

Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową młodych dorosłych (15-35) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Katowicach.

Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic poprzez realizację inicjatyw lokalnych. W latach 2021-2022 młodzież we współpracy z Urzędem Miasta Katowice zrealizowała 9 inicjatyw.

https://www.facebook.com/CentrumAktywnosciMlodziezowej

Czytaj więcej

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

Stanowisko pełnomocnika zostało powołane, aby ułatwiać współpracę pomiędzy Miastem Katowice a sektorem organizacji pozarządowych. Aktywność NGOsów jest bardzo ważna dla katowickiego samorządu, gdyż ich działania są związane z wieloma obszarami życia miasta – dlatego pojawiła się potrzeba ich skoordynowania.

Pełnomocnik współdziała zarówno z podmiotami, z którymi Miasto Katowice współpracuje od wielu lat, jak i nawiązuje relacje z tymi, które dopiero powstają lub które współpracę z samorządem chciałby rozpocząć.

Podstawowym zadaniem pełnomocnika jest informowanie o możliwych formach współpracy finansowej i pozafinansowej z miastem Katowice oraz reagowanie na zmieniające się potrzeby organizacji, by tą współpracę usprawniać i rozwijać. Biuro Pełnomocnika pełni między innymi nadzór na działalnością Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Stanowisko pełnomocnika ds. NGO zostało utworzone w 2015 roku przez Prezydenta Miasta. 

https://www.facebook.com/Pelnomocnik.PMK.NGO

  

Punkt informacyjny dla Cudzoziemców

Celem głównym zadania jest wsparcie zamieszkałych na terenie Miasta Katowice cudzoziemców poprzez udzielanie im bezpłatnej informacji oraz poradnictwa w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym. Punkt podejmuje również cykliczne działania integrujące cudzoziemców z lokalną społecznością, między innymi poprzez organizację dni kultury danego kraju.
Punkt informacyjnego dla Cudzoziemców, w lokalu przy ul. Młyńskiej 5 działa od maja 2021 roku.
Prezydent zlecił prowadzenie punktu Fundacji In Corpore.

https://www.facebook.com/punktinformacyjnydlacudzoziemcow/

 

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2021–2027

Miasto Katowice od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Obecnie realizowane są programy bezpłatnych badań, zajęć rehabilitacyjnych oraz szczepień p/grypie dla seniorów, a także badań profilaktycznych dla dzieci oraz szczepień p/HPV dla młodzieży.
Szczegółowe informację są dostępne w zakładce „Rodzina i zdrowie”

 

Żłobki miejskie

Znacznie zwiększyła się liczba miejsc dla dzieci w żłobkach. W 2022 r. na terenie miasta Katowice funkcjonował jeden Żłobek Miejski z 13 Oddziałami zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. W 2022 r. dysponował on łącznie 949 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach swojej działalności zapewniał dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, gwarantując: właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Na bieżąco analizowane było zapotrzebowanie na opiekę żłobkową - celem zaspokojenia potrzeb rodzin ukraińskich opracowano projekt mający na celu zwiększenie dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF. W jego ramach m.in. planowane jest uruchomienie od stycznia 2023 r. 32 dodatkowych miejsc dla dzieci ukraińskich, zakup dodatkowego wyposażenia sal dziecięcych i placów zabaw dla wszystkich 13 Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, rozbudowa sieci WiFi, zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie aplikacji LiveKid (do komunikowania się z rodzicami), organizacja szkoleń dla pracowników Żłobka Miejskiego dot. podniesienia kompetencji oraz organizacja zajęć indywidualnych w gabinecie specjalistów w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A (psycholog, logopeda) i zajęć grupowych prowadzonych przez specjalistów na terenie Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach (psycholog, logopeda, pedagog, specjaliści z muzykoterapii, arteterapii, integracji sensorycznej) oraz liczne warsztaty, spotkania z rodzicami, integrujące rodziny ukraińskie i polskie na terenie Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach.

https://www.zlobek.katowice.pl/

Katowicka srebrna książka dla seniorów

Mieszkańcy powyżej 65. roku oraz osoby niepełnosprawne mogą zamówić książkę lub audiobooka z biblioteki z dowozem do domu. Chęć wypożyczenia książek można zgłaszać drogą telefoniczną lub poprzez maila – pisząc na adres filii, do której przynależy czytelnik. Chętne osoby muszą podać swoje imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Oczywiście kluczowym jest przekazanie tytułów książek, które dana osoba chce wypożyczyć. Można też określić swoje preferencje literackie.  
Dostarczanie i odbiór książek odbywa się bezpłatnie. Zgodnie z regulaminem czytelnicy mogą wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 5 książek. Należy je zwrócić najpóźniej po 30 dniach – można to uczynić zarówno w danej filii, jak i za pośrednictwem „książkobusa".W razie pytań zachęcamy do korzystania z infolinii pod nr 502 28 88 28.

W 2021 r. zrealizowano łącznie 971 wyjazdy do czytelników, którym dostarczono 5 626 książek i audiobooków.
W 2022 r. zrealizowano łącznie 1246 wyjazdów do czytelników, którym dostarczono 6 268 książek i audiobooków.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach

W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Prezydent Miasta Katowice powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach mającą na celu pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w uporaniu się z problemem uzależnienia. W Katowicach istnieje wiele ośrodków terapeutycznych zajmujących się w/w tematyką".

Więcej na stronie 

Rewitalizacja parków

W roku 2022 przystąpiono do realizacji budowy dwóch nowych parków (przy ul. Leopolda/Le Ronda oraz przy ul. Wantuły) a także rewitalizacji i rozbudowy trzech parków już istniejących (Parku Wełnowieckiego, parku nad Ślepiotką oraz Katowickiego Parku Leśnego). W przedsięwzięciach nacisk położono na funkcje ekologiczne oraz edukacyjne, zachowanie stref o wysokich walorach przyrodniczych, ochronę naturalnych siedlisk zwierząt a także prawidłowej retencji wód opadowych. Ponadto parki będą pełnić funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym aktywnej rekreacji przy zapewnieniu dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

W roku 2019 zakończyła się warta ponad 6 mln zł rewitalizacja parku Boguckiego w Katowicach. Powstały tu nowe ścieżki spacerowe, siłownia pod chmurką i wybieg dla psów, dodatkowo unowocześniono i rozbudowano tutejszy plac zabaw. Zrewitalizowano również park Olimpijczyków w Szopienicach.

Obecnie trwa przygotowanie do rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów w Katowicach – stawów Morawa, Borki i trzech Hubertusów, czyli zbiorników, które powstały w miejscu dawnych wyrobisk piasku, wydobywanego na potrzeby górnictwa. Kompleks znajduje się na terenie Szopienic i Burowca, tuż przy granicy Katowic z Sosnowcem i Mysłowicami, i zajmuje aż 157 hektarów. Łączna powierzchnia pięciu stawów wynosi 91 hektarów – co oznacza, że jest aż 10 razy większa niż powierzchnia zbiorników w Dolinie Trzech Stawów, które liczą łącznie 9 hektarów.

 Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie Strategii Rozwoju Miasta "Katowice 2030"

Strategia, będąc dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych strategii i programów dziedzinowych w mieście Katowice, wyznacza ramy i założenia do ich opracowania oraz dla planowania inwestycji i działań nieinwestycyjnych we wszystkich aspektach rozwoju miejskiego.

Mając na uwadze zmiany w prawie, a także trwające przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej UE oraz współczesne postulaty rozwoju sformułowane na poziomie globalnym, zadecydowano o rozpoczęciu procesu aktualizowania Strategii Rozwoju Miasta Katowice.

 

 

 

 

 

4 Dobra jakość edukacji

4 Dobra jakość edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego rozwoju.

Powszechny dostęp do edukacji poprawia jakość życia i umożliwia znalezienie innowacyjnych rozwiązań największych problemów współczesnego świata.

Obecnie ponad 265 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły, a 22% nie chodzi do szkoły podstawowej. Ponadto nawet dzieci uczące się w szkole nie potrafią czytać i liczyć.

Dokonano znacznego postępu w zwiększeniu dostępu do edukacji na wszystkich poziomach. Wzrosła liczba kształcących się osób, zwłaszcza kobiet i dziewcząt. Coraz więcej też osób posiada podstawowe umiejętności pisania i czytania, należy jednak podjąć dalsze wysiłki na rzecz zrealizowania Celu w zakresie powszechnej edukacji. Na przykład, chociaż w skali globalnej osiągnięto już równość chłopców i dziewcząt w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym, to tylko niektóre państwa zrealizowały ten cel w odniesieniu do wszystkich jej poziomów.

Przyczyny niskiej jakości edukacji to brak odpowiednio wyszkolonych nauczycieli, złe warunki w szkołach oraz nierówny dostęp do szkół dzieci z obszarów wiejskich. Zapewnianie wysokiej jakości edukacji wiąże się z tworzeniem edukacyjnych programów stypendialnych, warsztatów dla nauczycieli, budowaniem szkół oraz poprawą dostępu do wody i energii elektrycznej w szkołach.

(źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Europejskie Miasto Nauki 2024

W grudniu 2021 roku podczas konferencji prasowej nastąpiło ogłoszenie przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 przez Stowarzyszenie EuroScience oraz podpisanie umowy Konsorcjum Akademickiego EMN 2024. Członkowie konsorcjum będą współpracować podczas przygotowań i rzeczywistych wydarzeń związanych z przyznaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Konsorcjum tworzą:

·  Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
·  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
·  Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
·  Politechnika Śląska,
·  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
·  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
·  Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider)
·  Miasto Katowice (strategiczny partner konsorcjum).

W związku z przyznaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 Katowice będą organizatorem konferencji naukowej EuroScience Open Forum 2024.

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki jest przyznawany, aby ukazać bogactwo i różnorodność krajobrazu naukowego. Jego celem jest także wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń. Tytuł wzmacnia europejski i międzynarodowy profil społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększa zaangażowanie obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchamia inwestycje publiczne w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudza turystykę.

https://www.europejskiemiastonauki.us.edu.pl/

 

Edukacja Klimatyczna

Wprowadzenie edukacji klimatycznej do katowickich szkół, będzie kolejnym krokiem miasta Katowice w kierunku zrównoważonego rozwoju. Opracowanie autorskiego Programu Edukacji Klimatycznej powierzono powołanemu przez Prezydenta Miasta Katowice Zespołowi, składającemu się z nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przedstawicieli miasta. Program zakłada wieloprzedmiotowe nauczanie w czterech obszarach tematycznych: bioróżnorodności, wpływie człowieka na zmiany klimatu, zrównoważonej konsumpcji i transformacji energetycznej. Prace jeszcze trwają, lecz już dziś Zespół zebrał kilkadziesiąt pomysłów na wprowadzenie edukacji klimatycznej do programu nauczania. Realizacja pilotażu rozpocznie się od września 2023 roku w trzech katowickich szkołach podstawowych i obejmować będzie uczniów klas siódmych. Program uatrakcyjni oferta zajęć praktycznych zaproponowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach.

 

Udział w programie P-TECH (Pathways to technology)

W 2019 r. w Katowicach pod patronatem honorowym premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Cyfryzacji, uruchomiono polską edycję programu rozwoju edukacyjno-zawodowego pod nazwą P-TECH (Pathways to technology). Lokalnie program został zaimplementowany przez IBM we współpracy z samorządem Katowic oraz Fujitsu Technology Solutions i Instytutem Badań Edukacyjnych. Głównym celem Programu jest wsparcie katowickiej społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych.

Obecnie w pilotażu biorą udział dwie szkoły techniczne z Katowic: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, który współpracuje z IBM Polska i Kyndryl oraz Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic, realizujące program dydaktyczny z Fujitsu Technology Solutions. W ramach P-TECH przez pięć lat nauki uczniowie przygotują się do egzaminów: maturalnego i dyplomowego, zdobywając tytuł technika informatyka, technika programisty lub technika mechatronika, a jednocześnie poszerzą wiedzę pod opieką swojego mentora i zdobędą nowe umiejętności. Przykładowo uczniowie będą śledzić codzienną pracę swojego opiekuna (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz środowisko biznesowe.

P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firma partnerska we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarcza dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak aby wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz w sektorze, w którym działa. Firma partnerska zobowiązuje się również wspierać absolwentów P-TECH w procesie wejścia na rynek pracy.

Należy również podkreślić rolę Instytutu Badań Edukacyjnych poza współdziałaniem na rzecz wypracowania kluczowych założeń realizacji programu P-TECH w Polsce, wspieraniem szkół i nauczycieli oraz uczniów w rozwoju zasobów i umiejętności, które przydają się na nowoczesnym, cyfrowym rynku pracy, IBE koordynuje proces tworzenia nowych kwalifikacji rynkowych. Projektowane, opisywane i włączane przez partnerów kwalifikacje rynkowe do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiadają zidentyfikowanym przez nich lukom kompetencyjnym pomiędzy tym co może zaoferować szkoła, a tym, czego oczekują pracodawcy. Zajmując się wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach Partnerstwa, IBE dba aby model P-TECH stał się wzorcowym projektem w obszarze edukacji zawodowej w Polsce.

Katowickie szkoły są członkiem międzynarodowej społeczności P-TECH, do której należy 300 szkół, ponad 150 000 uczniów i 600 firm partnerskich w 28 krajach na świecie!

https://www.ptech.org/#

Program P-TECH

 

Katowice Miastem Fachowców

Katowice Miastem Fachowców to program, który ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych i technicznych poprzez ukazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto program ten ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego.

Program Katowice Miastem Fachowców jest realizowany cyklicznie od 2018 r. W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się kolejna edycja programu, w ramach której ok. 300 uczniów klas VII szkół podstawowych w okresie od początku marca do połowy maja br. uczestniczyło w 27 wizytach studyjnych u partnerów programu – katowickich przedsiębiorców. W ramach aktualnej edycji KMF w roku szkolnym 2022/2023 do końca 2022 r. będą odbywały wizyty studyjne u partnerów programu. Wizyty studyjne w firmach są kluczowym modułem programu Katowice Miastem Fachowców. Po tych wizytach uczniowie udają się jeszcze na wizyty w szkołach branżowych i technicznych kształcących w zawodach, których dotyczyły wizyty studyjne w firmach. Ostatnim etapem programu są podsumowujące lekcje wychowawcze prowadzone w ramach zajęć szkolnych.

Partnerami tegorocznej edycji programu Katowice Miastem Fachowców są: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, BFC Nieruchomości Johann Bros, Energoprojekt Katowice S.A., Famur S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o., Rockwell Automation Sp. z o.o. Na wizytach u ww. partnerów uczniowie poznają specyfikę pracy w takich zawodach, jak: mechanik, hydraulik, mechatronik, spawacz, szlifierz, frezer, hartownik, walcownik, kontroler jakości, specjalista i technik w obszarze AI, cyberbezpieczeństwa, IT i analizy danych, elektromechanik, monter, grafik, architekt, kucharz, recepcjonista.  

 

Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych 

Katowice są częścią międzynarodowego projektu pod nazwą Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych. W projekcie biorą udział jeszcze miasta: Saint-Etienne (Francja), Sierre (Szwajcaria), Monastyr (Tunezja), Tamtave (Madagaskar). W ramach projektu realizowane są działania, które są odpowiedzią na 3 wyzwania:

 • Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości – internacjonalizacja. W ramach tego wyzwania działa Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości, który ułatwia organizację wizyt studyjnych i misji gospodarczych w miastach sieci, które mogą być realizowane przez firmy sektora MŚP oraz start-upy. Firmy otrzymują wsparcie logistyczne, organizacyjne oraz miejsce do pracy w jednym z inkubatorów przedsiębiorczości funkcjonujących w miastach sieci.
 • Wymiana dobrych praktyk i tworzenie nowych narzędzi dla kształcenia branżowego. W ramach tego wyzwania realizowana jest przede wszystkim wymiana szkół branżowych. Na chwilę obecną odbywa się ona w obszarach takich jak gastronomia i hotelarstwo oraz szeroko rozumiana moda i design. Trwają pracę nad poszerzaniem współpracy o kolejne obszary wymiany.
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej i włączenia zawodowego. W ramach tego wyzwania realizowana jest wymiana organizacji, które zajmują się szeroko rozumianą ekonomią społeczną. Uczestnicy projektu przede wszystkim dzielą się praktykami w zakresie tworzenia modeli biznesowych podmiotów ekonomii społecznej.

 

Festiwal „Sięgnij po zawód”

To święto katowickich szkół średnich. Podczas festiwalu odwiedzający mogą nie tylko zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych, ale również porozmawiać ze starszymi koleżankami, kolegami i nauczycielami. W programie Festiwalu są m.in. pokazy i występy artystyczne, będące dla uczniów okazją do zaprezentowania swoich talentów i umiejętności przed publicznością Śląskiego Festiwalu Nauki. W tej przestrzeni, zaaranżowanej specjalnie na potrzeby Festiwalu, można uczestniczyć w całym mnóstwie ciekawych festiwalowych wydarzeń pełnych naukowych inspiracji, poszerzających wiedzę uczniów
oraz zachęcających ich do rozwijania swoich zainteresowań. Z całą pewnością przyczyniły się do tego także katowickie szkoły prezentujące w sposób merytoryczny i rzetelny swoją ofertę:

 „Sięgnij po zawód” to również wszystkim szansa na zapoznanie się z pełną ofertą liceów ogólnokształcących
oraz branżowych i technicznych szkół ponadpodstawowych, ale także możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia specjalistów z katowickich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Połączenie Festiwalu „Sięgnij
po zawód” i Śląskiego Festiwalu Nauki to wyjątkowa okazja, żeby uczniowie mogli spojrzeć na swoją edukację holistycznie i pomyśleć o rozwoju w kontekście wyboru kierunku studiów, a także przyszłej pracy.

Festiwal Sięgnij po zawód realizowany jest od 2018/19 jako moduł Śląskiego Festiwalu Nauki, który odbywa się co roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

https://www.slaskifestiwalnauki.pl

 

Katowice, biznes i moja przyszłość

Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. odbyła się pierwsza edycja projektu pn.:  Katowice, biznes i moja przyszłość. Jest to wspólne przedsięwzięcie realizowane w triadzie Biznes-Nauka-Samorząd.

Władze samorządowe dopełniają wszelkich starań, aby oferta edukacyjna Katowic odpowiadała na zapotrzebowanie i dostosowywała się do trendów zatrudniania w konkretnych zawodach, a dobrze wyedukowana kadra to bez wątpienia istotny argument w przyciąganiu nowych inwestorów, którzy poszukują specjalistów w swoich branżach. Wspieranie uczniów na etapie edukacji w szkole średniej pozwala ukierunkować rozwój młodych ludzi w sposób oczekiwany przez rynek pracy.  

W ramach projektu odbyło się 6 spotkań, w 6 szkołach średnich – 3 liceach ogólnokształcących i 3 zespołach szkół technicznych - mających na celu prezentację uczniom klas III i IV oferty biznesowej firm Ammega, Honeywell, Accenture, Kyndryl, SII oraz TDJ-Famur oraz omówienie procesów rekrutacyjnych przez przedstawicieli Arche Consulting, Randstad, Hays Poland oraz Manpower. Kluczowym elementem wszystkich spotkań była jednak przestrzeń do zadawanie pytań i dyskusji. Tematyka podejmowana podczas wystąpień dotyczyła min. kompetencji przyszłości, konstruowania profesjonalnego cv czy ścieżek kariery zawodowej w kontekście zmieniającego się rynku pracy.

 Zgodnie z założeniem przedstawiciele poszczególnych klas będą dzielić się zdobytą wiedzą ze swoimi koleżankami i kolegami na lekcjach wychowawczych - dzięki temu zasięg oddziaływania projektu będzie jeszcze większy. Z uwagi na bardzo dobre oddźwięk tej inicjatywy zarówno w szkołach jak i u partnerów biznesowych planowana jest kolejna edycja projektu w roku 2023.

 

SOS_3 Szkolenia otwartych szans

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród min. 60 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwijanie kompetencji kluczowych, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez doposażenie laboratoriów, pracowni oraz sal lekcyjnych i realizację doskonalenia zawodowego dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Okres realizacji projektu: 2.11.2020r. – 31.10.2022r.
Całkowita wartość projektu: 1 135 327,50 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 965 028,37 zł

 

Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia 80 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach (Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2) poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych warsztatów oraz realizację kursów w zakresie uzyskiwania dodatkowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a także wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zmodernizowanie/doposażenie pracowni nauki zawodu.

Okres realizacji projektu: 1.09.2020r. – 31.12.2022r.
Całkowita wartość projektu: 812 534,10 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 690 653,98 zł

 

Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia wśród 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 (Technikum nr 12) poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w zawodzie Technik elektronik oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, na skutek realizacji dla uczniów doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów doskonalących/kwalifikacyjnych, staży uczniowskich oraz dla nauczycieli kursów doskonalących/kwalifikacyjnych (instruktorskich), a także doposażenia pracowni nauki zawodu.

Okres realizacji projektu: 2.11.2020r. – 30.06.2022r.
Całkowita wartość projektu: 369 727,50 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 314 268,37zł

 

„Serce Metropolii – Katowice moje miejsce na Ziemi” – katowicki autorski program edukacji regionalnej

Realizowany w celu przekazania rzetelnej, kompleksowej wiedzy o mieście - miejscu pochodzenia lub miejscu zamieszkania/ uczęszczania do szkoły, rozbudzenia poczucia dumy z zachodzących przemian, podniesienia świadomości w zakresie narzędzi i mechanizmów wpływających na kreowanie miejskiej rzeczywistości, rozbudzenie aktywności obywatelskiej, a także propagowanie różnorodności, otwartości i szacunku dla innych. Realizowany jest w I i II klasach szkół ponadpodstawowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo na oddział.
W roku szkolnym 2021/2022 wzięło w nim udział 4351 uczniów szkół ponadpodstawowych.

https://bit.ly/38qyTH2

  

Mobilności zagraniczne

Miasto Katowice za pośrednictwem podlegających jednostek edukacyjnych systematycznie wnioskuje o środki umożliwiające korzystanie z zagranicznych wyjazdów grup uczniów i nauczycieli do krajów Unii Europejskiej w ramach m.in. programu Erasmus + oraz POWER. Międzynarodowe mobilności  umożliwiają zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia, a także naukę języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekty dają możliwość pogłębiania umiejętności z różnorodnych dziedzin takich jak: praca
w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych. 

 
Projekty umożliwiły uczniom i kadrze m.in.: 

• rozwój potencjału
• zdobywanie nowych praktycznych umiejętności
• poszerzanie horyzontów
• lepsze rozumienie relacji i zależności we współczesnym świecie
• rozwój umiejętności językowych i interpersonalnych, co przyczynia się do zwiększenia świadomości kulturowej
• oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym
• rozwinięcie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie
• budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu innych kultur i wartości; nauczycielom i szkołom
• wypełnienie wymogów podstawy programowej
• pozyskanie nowych narzędzi do prowadzenia interesujących lekcji
• motywację uczniów do pracy
• stworzenie sieci kontaktów międzynarodowych, co przyczyni się do budowania postawy pro-aktywnej
• uczestnictwo w ciekawych projektach
• wzrost prestiżu szkoły wśród innych placówek edukacyjnych.

Muzykodrom

Katowice są miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc nie może w nim zabraknąć zajęć umuzykalniających. Dlatego w instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów mamy Muzykodrom – miejsce, które brzmi, dźwięczy, szumi, szeleści, dzwoni i pulsuje.

Muzykodrom to regularne warsztatów dla małych mieszkańców Katowic, służące rozwojowi ich kompetencji za zakresu muzyki oraz ogólnego rozwoju za pomocą zajęć umuzykalniających. Po pandemicznej przerwie wróciły do stałego programu Miasta Ogrodów, oferując dwa spotkania w miesiącu dla dwóch grup wiekowych – dzieci najmłodszych (od niemowląt o 3. roku życia) oraz starszych (do 6. roku życia).

Zajęcia cieszą się nieprzerwanie ogromnym zainteresowaniem. W 2022 roku we wszystkich zajęciach wzięło udział łącznie ok. 500 dzieci.

http://miasto-ogrodow.eu/strona/muzykodrom/mid/93

 

Samorządowy Lider Edukacji

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” komisja ekspertów, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
czy współpracy samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod uwagę skuteczność gmin
i powiatów w zakresie dostosowywania kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki.
Konkurs ma charakter promocyjny, służy bowiem popularyzowaniu osiągnięć samorządów w dziedzinie oświaty oraz budowaniu pozytywnego wizerunku gmin i powiatów, które są w Polsce liderami w sferze polityki edukacyjnej. Konkurs ma jednak również istotny cel merytoryczny. Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd uczestniczący w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności swojej polityki edukacyjnej oraz - co szczególnie istotne - ewentualnych jej niedociągnięć i popełnianych błędów. Pozwala to podejmować inicjatywy projakościowe, dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich wartości merytorycznej. Dlatego też, oprócz certyfikatów, przekazywane są również obszerne dokumenty zawierające uzasadnienie decyzji komisji.
Te recenzje służą potem doskonaleniu działań oświatowych samorządów. Podczas Gali Finałowej jedenastej edycji Konkursu w dniu 27 czerwca 2022 r. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, wyróżniającej jednostki samorządu terytorialnego, które najlepiej w Polsce realizują zadania z zakresu polityki oświatowej, miasto Katowice otrzymało trzy zaszczytne tytuły:

CERTYFIKAT „SAMORZĄDOWEGO LIDERA EDUKACJI” - przyznawany gminom, powiatom i samorządom województwa wyróżniającym się na rynku terytorialnym działaniami zorientowanymi na kreowanie i realizowanie nowoczesnej, progresywnej, innowacyjnej polityki oświatowej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz wspieranie nauki.

CERTYFIKAT ZŁOTY - otrzymują samorządy, które po raz szósty uzyskują wyróżnienie „Samorządowy Lidera Edukacji”, co potwierdza, że realizowana przez nie nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa ma charakter wieloletni, systemowy, prowadzona jest w sposób strategiczny, konsekwentny i zgodny z najwyższymi standardami zarządzania publicznego.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - dla samorządów, które osiągnęły największy i najbardziej zauważalny dla społeczności lokalnej progres w dziedzinie nowoczesnego zarządzania oświatą od ostatniej certyfikacji
w Programie.

Ponadto w uznaniu zasług Prezydent Miasta Katowice został uhonorowany tytułem „Samorządowiec Społecznie Zaangażowany”.

http://www.lider-edukacji.pl/glowna
https://bit.ly/2VGt1V5

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy 

Nowatorski program zajęć muzycznych prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych przez zewnętrznych edukatorów, rozwinął się w 2022 roku wchodząc do dwóch kolejnych szkół podstawowych w Katowicach. Zajęcia mają na celu nie tylko wprowadzenie dzieci z klas od III do V w świat muzyki, ale także osiągnięcie ważnych celów społecznych – nauki współpracy w grupie i przezwyciężania podziałów, a tym samym pogłębienia spójności społecznej. 

Trwająca od września do grudnia III edycja programu miała swój finał na wspólnym koncercie na profesjonalnej scenie Miasta Ogrodów 14 grudnia 2022 roku.

https://miasto-ogrodow.eu/strona/koul_2022/mid/468

 

 

5 Równość płci

5 Równość płci

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju przyczyniła się do dokonania postępu w kwestii równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet na świecie.  Osiągnięto między innymi równy dostęp dziewcząt i chłopców  do edukacji na poziomie podstawowym. Jednak w każdej części świata kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy.

Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie.
Niestety co piąta kobieta w wieku 15–49 lat przyznaje, że w ciągu 12 miesięcy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. W 49 krajach nie ma obecnie przepisów chroniących kobiety przed przemocą domową. Odnotowano postęp w zwalczaniu szkodliwych praktyk, takich jak małżeństwa dzieci i okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Praktyki te w ostatniej dekadzie spadły o 30%, jednakże wiele pozostaje do zrobienia, aby całkowicie wyeliminować takie zjawiska.
Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości.
Wdrożenie nowych ram prawnych dotyczących równouprawnienia w miejscu pracy oraz zwalczanie szkodliwych praktyk wobec kobiet to działania niezbędne, aby położyć kres dyskryminacji ze względu na płeć występującej w wielu krajach. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Wyeliminowanie wszelkich form przemocy

Miasto Katowice zapewnia osobom potrzebującym pomocy w formie pracy socjalnej z osobami/rodzinami dotkniętymi problemem przemocy, koncentrując się na rozpoznawaniu zjawiska przemocy, budowaniu planu pomocy o charakterze interwencyjnym, socjalnym, psychologicznym i prawnym, a następnie jego realizacji. Pracę socjalną na rzecz osób dotkniętych przemocą oraz ich rodzin świadczą pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy ds. rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci osoby bezdomnej i niepełnosprawnej, streetworkerzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, konsultanci, mediator. Obejmuje ona indywidualne poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, grupowe formy poradnictwa oraz wizyty w środowisku. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy Ośrodek zapewnia schronienie dla osób, które ze względu na dramatyczną sytuację nie mogą przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania,udziela pomocy w formie interwencji kryzysowej oraz terapii kryzysowej.

Grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy. Celem zajęć jest uzyskanie wsparcia i wiedzy o możliwościach ochrony i rozwiązywania problemu przemocy w aspekcie prawnym, psychologicznym i socjalnym. Realizowany jest również Program Edukacyjno-Korekcyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach współpracuje z Komendą Miejską Policji oraz z przedstawicielami innych służb i instytucji w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

https://www.mops.katowice.pl/node/19

 

Jazzcamp for girls 

Realizując cel równości płci, Miasto Ogrodów jako pierwsze w Polsce zaimplementowało skandynawski projekt warsztatów w formie obozu letniego dla młodych uczennic szkół muzycznych, skierowanego na rozwijanie ich umiejętności improwizacji muzycznej. Celem jest promocja wykonawstwa muzyki improwizowanej wśród przyszłych instrumentalistek i wokalistek.

 https://miasto-ogrodow.eu/strona/jazzcamp/mid/543

 

Pełnomocniczka Prezydenta ds. Równego Traktowania

Katowice zawsze były miastem otwartym, wielokulturowym i tolerancyjnym.
Nawiązując do przeszłości a jednocześnie budując nowy wizerunek miasta w globalnym świecie zmian, Prezydent Miasta Katowice prowadzi politykę równego traktowania, szanującą różnorodność i niedyskryminującą nikogo w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.
W styczniu 2023 roku została powołana Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania. 

 

 

6 Czysta woda i warunki sanitarne

6 Czysta woda i warunki sanitarne

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez  zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało. Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci.

Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Ograniczają także szansę biednych rodzin na podjęcie edukacji.
Obecnie ponad 2 miliardy ludzi żyje na obszarach, gdzie istnieje ryzyko ograniczonego dostępu do wody pitnej.
Szacuje się, że do 2050 roku co najmniej co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym chronicznym lub okresowym deficytem wody pitnej. Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.                 
W ostatniej dekadzie odnotowano znaczny wzrost dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, a ponad 90% ludności świata ma dostęp do polepszonych źródeł wody pitnej. Aby poprawić warunki sanitarne i dostęp do wody pitnej w krajach rozwijających się, w Afryce Subsaharyjskiej, Azji Środkowej, Azji Południowej, Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej należy zwiększyć inwestycje w zarządzanie ekosystemami słodkowodnymi i urządzeniami sanitarnymi na poziomie lokalnym. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

 

Budowa zbiorników retencyjnych

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań, z którymi muszą mierzyć się dziś miasta. Wysokie temperatury, coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, susze i deszcze nawalne powodują, że musimy dostosowywać ośrodki miejskie tak, by z jednej strony ograniczały negatywny wpływ na klimat, a z drugiej były odporne na skutki jego zmian. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zarządzania gospodarką.

W Katowicach powstało 19 z 25 zaplanowanych do realizacji podziemnych zbiorników retencyjnych. Prowadzone działania służą uporządkowaniu odprowadzenia wód opadowych oraz retencjonowanie tych wód w celu czasowego opóźnienia przepływu i odciążenia odbiorników z możliwością ponownego wykorzystania tych wód. Jest to możliwe poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, które umożliwiają zgromadzenie części wód opadowych, które mogą zostać użyte przez służby komunalne, np.: do podlewania zieleni miejskiej. W zbiornikach przewidziano bowiem zabudowę studni czerpalnych do poboru wody. Ponadto dodatkowym atutem ponownego wykorzystania wód przez służby miejskie jest ograniczenie zużycia wody wodociągowej, co przekłada się na korzyści finansowe dla Miasta. Realizacja zamierzeń wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

W ramach zakończonych w 2022 roku projektów łącznie powstało ok. 11 km kanalizacji sanitarnej, ok. 9 km kanalizacji deszczowej. Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych łącznie wyniesie ponad 3 km2. Liczba osób objętych systemów zagospodarowania wód opadowych wyniesie ponad 129 tyś osób. Wszystkie roboty budowlane w ramach obu etapów projektu powinny zakończyć się najpóźniej w IV kwartale 2023 r.

Przedsięwzięcia związane z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury realizowane są przez Katowickie Inwestycje S.A. w ramach dwóch etapów Projektu pn. „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I oraz Etap II”, dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponadto, w 2021 r. firma Ecol-Unicon sp. z o.o. z Gdańska z okazji obchodów 25-lecia działalności przekazała do Katowic dwie beczki na wody opadowe pojemności 500 litrów każda. Beczki zostały zlokalizowane przy ul. Panewnickiej 75 i Słonimskiego 12 w Katowicach.

www.kisa.katowice.pl

Katowicka Kranówka – Szluknij sie z kokotka

Chcąc zachęcić mieszkańców m.in. do rezygnowania z jednorazowego plastiku, zainaugurowaliśmy w 2019 roku kampanię społeczną „Katowicka kranówka – Szluknij sie z kokotka”. W kampanię zaangażowaliśmy lokalne podmioty gospodarcze, w tym wybrane kawiarnie i restauracje, które serwują darmową kranówkę. Urząd Miasta zaczął od siebie, wycofując wodę w plastikowych butelkach i dystrybutorach i montując poidełka. Znakiem udziału w kampanii jest naklejka z logo akcji.

Kampania jest realizowana w partnerstwie z Katowickimi Wodociągami. Elementem promującym picie wody z kranu jest oryginalny saturator, z którego latem 2019 roku na Rynku można było napić się wody, również z sokiem; urządzenie pojawia się także na wielu eventach. Zgodnie z założeniem działania służące temu celowi powinny "wspierać i wzmacniać udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej". „Katowicka kranówka” doskonale więc realizuje ten zamysł, gdyż w Polsce ok. 60% ludzi nie wierzy, że woda z kranu jest wodą bezpieczną do picia. Pijąc wodę z kranu, nie tylko ograniczamy produkcję plastiku, ale też uświadamiamy sobie, jakim luksusem jest dostęp do wody pitnej w kranie, podczas gdy tak wielu ludzi na ziemi cierpi na jej niedostatek. Uczymy się traktować wodę z sieci jako równie cenną jak ta, którą kupujemy w butelkach w sklepie. 


katoobywatel.katowice.eu

 

Łapiemy deszczówkę

Do walki ze skutkami suszy w Katowicach włączył  się Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. KZGM w ramach akcji "Łapiemy deszczówkę" zamontował, przy zarządzanych przez siebie budynkach mieszkalnych, ponad 30 zbiorników na deszczówkę. Zbiorniki mieszczą średnio 210-350 litrów deszczówki, która posłuży do podlewania roślin na podwórkach i skwerach przylegających do budynków. Brak wody to poważny problem, ale każdy mały krok w kierunku ekoodpowiedzialności jest ważny i chcemy tą akcją zachęcić innych zarządców, właścicieli domów i mieszkańców do oszczędzania wody.".

 

 

7 Czysta i dostępna energia

7 Czysta i dostępna energia

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Pokonywanie wyzwań i korzystanie z licznych możliwości w dzisiejszym świecie wiąże się z dostępem do energii. Jest ona konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności czy wysiłkach zwiększających krajowe dochody. 

Nowe możliwości gospodarcze i miejsca pracy mogą zapewnić powszechny dostęp do energii, poprawę efektywności energetycznej i rozpowszechnienie energii odnawialnej. Przyczynią się także do tworzenia bardziej zrównoważonych i inkluzyjnych społeczności oraz zwiększenia odporności na skutki zmian klimatycznych.
Obecnie około 3 mld ludzi nie ma dostępu czystego paliwa do gotowania i jest narażonych na niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza. Ponadto nieco mniej niż 1 mld ludzi nie ma dostępu do elektryczności. Aż 50% z nich żyje w Afryce Subsaharyjskiej. W ostatniej dekadzie poczyniono postępy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej pochodzących z wody, energii słonecznej i wiatru, a stosunek energii zużywanej na jednostkę PKB również spada.
Problem ten jest jednak daleki od rozwiązania. Należy zwiększyć dostęp do czystych paliw i technologii, a także zwiększyć wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, transporcie i przemyśle. Należy również zwiększyć publiczne i prywatne inwestycje w energię oraz położyć większy nacisk na ramy regulacyjne i innowacyjne modele biznesowe w przekształceniu światowych systemów energetycznych. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Miejskie Centrum Energii

Miejskie Centrum Energii w Katowicach to punkt informacyjny, do którego zadań należy bieżąca obsługa mieszkańców miasta Katowice w zakresie doradztwa technicznego i dostępnych systemów wsparcia – dotacje WKŚ, programy Czyste powietrze, RPO 4.6.1, Moje Ciepło, Mój Prąd, Mój Elektryk, Moja Woda, 50 Kw na start; zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej, zapisy uchwały antysmogowej.

Od momentu uruchomienia Miejskiego Centrum Energii (MCE), zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 2, w 2018 roku do chwili obecnej udzielono ponad 13 240 porad osobistych, mailowych oraz telefonicznych.

Liczba porad udzielanych w 2022 r. wzrosła kilkukrotnie z uwagi na:

- udzielanie informacji na temat obowiązku złożenia deklaracji CEEB, ustawy, wzorów, pomoc przy wypełnianiu deklaracji, wydawanie kopii deklaracji, weryfikowanie tożsamości i wydawanie identyfikatora deklaracji,

- udzielanie informacji dotyczących możliwości otrzymania dodatku osłonowego, ustawy, wzorów i sposobu wypełniania wniosku, związanego z tym obowiązku złożenia deklaracji CEEB,

- udzielanie informacji dotyczących możliwości zakupu węgla, jego cen i dostępności, związanego z tym obowiązku złożenia deklaracji CEEB i posiadanie jej identyfikatora –  znajomość przepisów prawa oraz regulaminów PGG a także Tauron,

- udzielanie informacji dotyczących możliwości otrzymania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, informowanie o zapisach ustawy, wzorach sposobie wypełniania wniosku, związanego z tym obowiązku złożenia deklaracji CEEB, udzielanie wyjaśnień mieszkańcom wzywanym przez MOPS do uzupełnienia deklaracji ,

- udzielanie informacji dotyczących możliwości złożenia oświadczenia przez odbiorcę ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych),informowanie o zapisach ustawy, wzorach sposobie wypełniania oświadczenia,

- udzielanie informacji dotyczących możliwości otrzymania dodatku opałowego przez podmioty wrażliwe,informowanie o zapisach ustawy, wzorach sposobie wypełniania wniosku, związanego z tym obowiązku złożenia deklaracji CEEB,

- udzielanie informacji dotyczących sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach organizowane przez Miasto Katowice.

www.facebook.com/MCEKatowice 

Udzielanie dotacji celowych z budżetu miasta Katowice.

Miasto Katowice udziela z budżetu miasta dotacje celowe na zmianę systemów grzewczych do 10 tys. zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych oraz do 6 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Dotacje udzielane są  dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców posiadających lokale mieszkalne, w których na cele ogrzewania wykorzystywany jest węgiel. Realizacja powyższego zadania od 2017 r., jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

Od 2021 r. zaprzestano udzielania dotacji montażu kotłów węglowych, w zamian skracając okres karencji kotłów węglowych zakupionych wcześniej w systemie dotacji z 10 do 5 lat oraz podniesiono do 10 tys. maksymalną wysokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze. W ramach dodatkowych działań stworzono możliwość podpisania umowy cesji kwoty dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania. Przy tym rozwiązaniu dotacja celowa może być wypłacona do wysokości dotacji bezpośrednio na konto Wykonawcy dokonującego wymiany systemu ogrzewania i /lub montażu odnawialnego źródła energii.

Do końca 2021 roku dofinansowano wymianę ponad 7 440 nieekologicznych źródeł ciepła na łączną kwotę 59,7 mln zł., a także dofinansowano montaż prawie 1 360 szt. odnawialnych źródeł energii na kwotę 7,7 mln zł.

Na początku 2022 r. Rada Miasta Katowice przyjęła kolejną modyfikację zasad udzielania dotacji umożliwiając tzw. „bieżące finansowanie” powyższych zadań.

Poprawa jakości powietrza w mieście Katowice poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych

Projekt pozwala na wymianę starego węglowego źródła ciepła (do 4 klasy włącznie) na jeden z systemów niskoemisyjnych: pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy lub kocioł na biomasę. Równolegle do zmiany źródła ciepła można wnioskować na dofinansowanie do montażu systemu fotowoltaicznego, kolektorów słonecznych, wykonania / modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także wykonania przyłącza ciepłowniczego oraz budowy albo przebudowy istniejącego przyłącza gazu lub energii elektrycznej.

W ramach projektu przewiduje się możliwość wymiany systemów grzewczych opalanych węglem i uzyskania 100% dofinansowania kosztów netto nowego systemu grzewczego.

W wyniku przeprowadzonego naboru, na listę projektu zakwalifikowano 166 Grantobiorców. We wrześniu 2022 r. wpłynęły pierwsze wnioski o udzielenie grantu, a w październiku 2022 r. podpisano pierwsze umowy z grantobiorcami. 

Umowa o dofinansowanie projektu grantowego została podpisana z Urzędem Marszałkowskim dnia 25.08.2022 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana została pomiędzy III kw 2022 oraz II kw 2023. 

 

Wymiana kotłów i termomodernizacja w miejskich budynkach mieszkalnych

KZGM - Katowicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej intensyfikuje swoje działania i planuje przeprowadzić zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta Katowice. Do 2030 roku planuje się modernizację prawie 50  budynków na kwotę ok. 99 mln zł. Część robót została już rozpoczęta. 

Realizacja programu „Czyste Powietrze”

Zgodnie z podpisanym przez miasto Katowice porozumieniem z WFOŚiGW w dniu 01.02.2021 r. uruchomiono w MCE punkt przyjmowania wniosków do Programu „Czyste Powietrze”. Równolegle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia dla zainteresowanych mieszkańców zaświadczenia o dochodach uprawniających do skorzystania podwyższonego progu dofinansowania. Do WFOŚiGW w Katowicach wysyłane są kwartalne sprawozdania z ilości wystawionych zaświadczeń oraz przekazanych przez miasto Katowice wniosków.

W roku 2021, MOPS w Katowicach wydał 86 zaświadczeń o dochodach, a poprzez MCE, wysłano do WFOŚiGW w Katowicach 52 szt. wniosków. W roku 2022 – 61 zaświadczeń, wniosków o płatność 21 sztuk.

Realizacja Rządowego Programu „STOP Smog” przy współpracy z GZM

W dniu 17.02.2022 r. została zawarta umowa ramowa w sprawie realizacji rządowego programu STOP SMOG z 16 gminami.

W dniu 26.10.2022 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w imieniu 11 gmin, podpisała porozumienie dot. programu „Stop Smog” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do projektu zgłoszono ze strony miasta Katowice:

-  10 budynków jednorodzinnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy.

- 15 budynków jednorodzinnych spełniających zasady Programu, które zebrane zostaną podczas otwartego naboru. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana została na lata 2022-2024.

Realizacja projektu ELENA przy współpracy z GZM

Miasto Katowice podpisało dnia 04.02.022r. wraz z 17 innymi gminami porozumienie związane z realizacją programu ELENA. Miasto Katowice zadeklarowało wykonanie w ramach tego projektu dokumentację techniczną dla kilku budynków mieszkalnych. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana została na lata 2023-2027.

Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza

Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza” została powołana przez Prezydenta Miasta 30 kwietnia 2019 r. W skład rady zostali powołani eksperci zarówno ze strony urzędu miasta, jak i zewnętrzni (naukowcy, lekarze). Do zadań Rady należy analiza skuteczności udzielania dotacji miejskich, programów osłonowych, działań edukacyjnych, kontroli straży miejskiej oraz wydanie rekomendacji w zakresie usprawnień tych działań. Od momentu powołania Rady odbyło się 11 spotkań Rady. Z uwagi na okres pandemii, od 2020 r. spotkania zostały przeprowadzane  w formie telekonferencji.

Organizacja I Metropolitalnych Dni Energii

Organizacja wydarzeń plenerowych dla mieszkańców:

12-17.09.2022 r. Miasto Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zrealizowało Metropolitalne Dni Energii. W dniach 12-15 września w punkcie informacyjnym MCE dyżurował doradca energetyczny z WFOŚiGW, który udzielał konsultacji mieszkańcom w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wsparcia finansowego inwestycji w ramach istniejących Programów.

W dniu 17 września na katowickim Rynku odbył się rodzinny piknik gdzie mieszkańcy mogli porozmawiać ze specjalistami w zakresie wymiany źródeł ciepła, efektywności energetycznej. Partnerzy: Urząd Marszałkowski, Straż Miejska, Instytut Napędów i Maszyn elektrycznych Kobel, FEWE, WFOŚiGW, Tauron Ciepło, Lasy Państwowe, PKM Katowice, ZS2 Murcki, SITZN, Technikum nr 8, ZSTiO2, Kominiarze, Meisel, Muzem Energetyki, Fundacja Arka, Radio Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice, GZM, Kato Urban Corner, Infrapanel, PGNIG. 

Kampania edukacyjna „#nieTruj

Kampania #nieTruj miała na celu podniesienia świadomości mieszkańców Katowic na temat zanieczyszczenia powietrza, przyczyn jego powstawania, wpływu na komfort życia, zagrożeń płynących z niskiej emisji oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

W ramach akcji na ulice miasta ruszył Smogobus - mobilny punkt informacyjny, w którym można było zapoznać się z tzw. „uchwałą antysmogową”, systemem dotacji Miasta Katowice, programami "Czyste Powietrze" i "Mój Prąd", ofertą WFOŚiGW w Katowicach, a przede wszystkim złożyć wniosek o dotację na wymianę źródła ciepła.

Smogobus w latach 2020-2021 odwiedził 59 miejsc na mapie miasta, ponad 1 000 mieszkańców otrzymało porady, a ponad 260 złożyło w nim swoje wnioski o zmianę systemu ogrzewania.

Monitoring jakości powietrza AWAIR

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA i zrealizowano zadanie pilotażowe, polegające na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i multimedialną prezentację wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek (127 czujników powietrza i 154 ekrany multimedialne). Jest to największa w kraju system pomiaru jakości powietrza, które stanowią własność miasta (0,77 czujnika na km2). Koszt realizacji całego projektu to ponad 290 tys. euro.

W 2020 r. w ramach rozbudowy systemu oraz realizacji kolejnego projektu pilotażowego zrealizowano „System monitoringu jakości powietrza wewnętrznego w wybranych obiektach edukacyjnych”. System monitoringu jakości powietrza wewnętrznego polegał na zamontowaniu w wybranych budynkach stacji monitorujących jakość powietrza wewnętrznego. Składa się on z 9 urządzeń pomiarowych, które mierzą parametry chwilowe powietrza wewnętrznego. Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują moment otwarcia drzwi i okien w salach za pomocą zamontowanych kontaktronów. Czujniki zostały zamontowane w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 oraz oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej. Koszt instalacji tych urządzeń to 120,5 tys. brutto. 

W ramach realizacji AWAIR podpisano również porozumienie o współpracy z miastem Mikołów, Siemianowice Śląskie, a także WFOŚiGW, ŚZGiP oraz UMP, które umożliwiło m. in. przygotowanie dedykowanej prezentacji dla miast obrazującej aktualny staj jakości powietrza w oparciu o Państwowy Monitoring Środowiska.

W ramch projektu powstała strona na której można obserować aktualny stan jakości powietrza w mieście https://powietrze.katowice.eu/ 

 

System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice – SMIS

„System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - (SMiS)” to narzędzie mające na celu monitorowanie i analizę sytuacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. W listopadzie 2021 r. w Pałacu Młodzieży nastąpiła oficjalna prezentacja uruchomionego systemu. . W roku 2022 sukcesywnie doposażano budynki w aparaturę kontrolno-pomiarową i automatyki, oraz prowadzono konfigurację i wizualizację monitorowanych parametrów wraz z usługą sterowania. Obecnie prowadzony jest monitoring 64 budynków. Sterowanie źródłami ciepła oraz wentylacji prowadzone jest w 50 budynkach. W roku 2023 planowane jest uruchomienie podsystemu monitoringu zużycia wody, który wymaga doposażenia części budynków w specjalistyczne urządzenia monitorujące on-line. Docelowo, w 2024 roku, system obejmować będzie 71 budynków użyteczności publicznej. Część wizualizacji systemu dostępna będzie także dla mieszkańców poprzez stronę mce.katowice.eu.

Umowny koszt realizacji całego projektu to nieco ponad 1,0 mln zł. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2024 i docelowo obejmie 71 budynków.

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice.

W ramach pilotażowego zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie miasta Katowice oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2045 pn.: „Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice” w IV kwartale 2022 roku planowane jest przeprowadzenie procedury postepowania przetargowego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wyłonienie wykonawcy prac koncepcyjno-projektowych. W ramach wykonania prac przeprowadzone zostaną m. in. ekspertyzy stanu technicznego, opracowane koncepcyjne obejmujące dobór instalacji PV do potrzeb każdego z budynków oraz oszacowanie kosztów realizacji zadania dla wytypowanych 8 budynków. Prace budowlano-montażowe planowane są w latach 2023-2024.

 

Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”.

Zadanie realizowane przez WFE, WKŚ i BZE. Program ma na celu poprawę jakości powietrza w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych poprzez wymianę źródeł na paliwo stałe oraz poprawę efektywności energetycznej (wentylacja mechaniczna, wymiana okien i drzwi wejściowych, jako przedsięwzięcia uzupełniające).

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji tzw. beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka).

Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od jego dochodów lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym (do 35% kosztów kwalifikowanych) – do 17 500 zł,
- podwyższonym (do 65%) – do 26 900 zł,
- najwyższym (do 95%) – do 39 900 zł.
Zakłada się, że z Programu w latach 2023-24 skorzystają 124 osoby, a jego koszt wyniesie 3 106 800 zł.

 

Budowa sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Katowice wdrażają kompleksowe rozwiązania w zakresie e-mobilności na rzecz poprawy jakości powietrza. Jako lider pośród innych polskich miast, Katowice wypełniły z nawiązką obowiązek nałożony na gminy przez Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Na terenie miasta stworzono w 2019 roku 87 punktów ładowania (40 stacji), a w 2020 roku oddano do użytku kolejne. Łącznie do dyspozycji jest obecnie aż 147 punktów ładowania, czyli 69 stacji. Stacje ładowania znajdują się w Śródmieściu, przy centrach przesiadkowych, w okolicach najważniejszych budynków użyteczności publicznej, wzdłuż najważniejszych tras oraz na terenach największych osiedli mieszkaniowych.
Projekt budowy sieci ładowarek wpływa pozytywnie na możliwość rozwoju floty pojazdów elektrycznych na terenie miasta, których liczba wzrasta z miesiąca na miesiąc.
W 2019 roku podpisano deklarację Driving Change Together, owoc polskiej prezydencji COP24, dot. partnerstwa na rzecz rozwoju elektromobilności. Ponadto rosnąca liczba autobusów elektrycznych, elektrycznych pojazdów porządkowych, dbających o czystość w naszym mieście, a także możliwość podróżowania z wykorzystaniem elektrycznych hulajnóg to dodatkowe pozycje na liście podejmowanych starań o czystą i dostępną energię.  
Miasto przeznaczyło na realizację zadania związanego z rozbudową sieci ładowarek elektrycznych kwotę 500,000 zł. 

Mapa stacji ładowania jest dostepna pod adresem: eipa.udt.gov.pl

Zakup niskoemisyjnego taboru

W ramach zintensyfikowanych działań o charakterze długoterminowym Miasto Katowice podejmuje zabiegi zmierzające do stałego obniżenia poziomu zanieczyszczeń. 
Jednym z działań realizowanych w tym zakresie jest zakup niskoemisyjnego taboru, którego celem jest zmniejszenie emisji ze źródeł transportowych. Systematycznie więc w mieście wycofuje się z użytkowania autobusy PKM Katowice spełniające najniższe normy emisji spalania (Euro 1-3), przy jednoczesnym uzupełnianiu taboru o elektryczne i proekologiczne pojazdy komunikacji miejskiej.

PKM Katowice Sp. z o. o. w 2020 roku, zakupił 5 sztuk jednoczłonowych fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, wartość netto umowy wynosiła 12 450 000,00 zł.  W 2021 roku zakupiono 5 sztuk nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym oraz 5 sztuk autobusów przegubowych fabrycznie nowych ekologicznych, łączna wartość umów netto 25.388.850 zł. Natomiast w 2022 roku PKM Katowice Sp. z o. o. zakupił 5 sztuk nowych autobusów o napędzie spalinowym o wartości netto 6 244 000,00 zł oraz 5 sztuk autobusów o napędzie spalinowym o wartości netto 5 265 000,00 zł .

Szczegółowe założenia tego przedsięwzięcia określa „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”:
https://bit.ly/2VVHdto
https://bit.ly/38xwFpD

 

8 Wzrost gospodarczy i godna praca

8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Mniej więcej połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość dwóch dolarów amerykańskich, podczas gdy stopa bezrobocia na świecie wynosi 5,7%. W zbyt wielu miejscach posiadanie pracy wcale nie chroni przed ubóstwem. Powolny i nierówny postęp w zakresie zatrudnienia wymaga przemyślenia i zmian polityk gospodarczych i społecznych, które mają wyeliminować ubóstwo. 


Brak perspektyw na godziwą pracę, zbyt małe inwestycje i niska konsumpcja doprowadziły do naruszenia umowy społecznej, która stanowi podstawę społeczeństw demokratycznych. Zgodnie z nią, wszyscy mają korzystać z dokonanego postępu.
Mimo że na świecie średnie roczne tempo wzrostu realnego PKB na mieszkańca wzrasta, nadal istnieje wiele krajów rozwijających się, których tempo wzrostu spada. Kraje te coraz bardziej oddalają się od docelowej stopy wzrostu PKB w wysokości 7% ustalonej na rok 2030. Spadek wydajności pracy i wzrost stopy bezrobocia obniża standard życia z powodu niższych płac.


Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw kształtowania warunków umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska. Należy stworzyć nowe możliwości pracy oraz zapewnić godziwe warunki jej wykonywania dla całej ludności w wieku produkcyjnym.
Należy zwiększyć dostęp do usług finansowych, co umożliwi właściwe zarządzanie dochodami, gromadzenie majątku i dokonywanie skutecznych inwestycji. Zwiększenie środków na rozwój handlu, bankowości i infrastruktury rolnej przyczyni się również do zwiększenia wydajności ekonomicznej i zmniejszenia poziomu bezrobocia w najuboższych regionach świata. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych 

Katowice są częścią międzynarodowego projektu pod nazwą Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych. W projekcie biorą udział jeszcze miasta: Saint-Etienne (Francja), Sierre (Szwajcaria), Monastyr (Tunezja), Tamtave (Madagaskar). W ramach projektu realizowane są działania, które są odpowiedzią na 3 wyzwania:

 • Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości – internacjonalizacja. W ramach tego wyzwania działa Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości, który ułatwia organizację wizyt studyjnych i misji gospodarczych w miastach sieci, które mogą być realizowane przez firmy sektora MŚP oraz start-upy. Firmy otrzymują wsparcie logistyczne, organizacyjne oraz miejsce do pracy w jednym z inkubatorów przedsiębiorczości funkcjonujących w miastach sieci.
 • Wymiana dobrych praktyk i tworzenie nowych narzędzi dla kształcenia branżowego. W ramach tego wyzwania realizowana jest przede wszystkim wymiana szkół branżowych. Na chwilę obecną odbywa się ona w obszarach takich jak gastronomia i hotelarstwo oraz szeroko rozumiana moda i design. Trwają pracę nad poszerzaniem współpracy o kolejne obszary wymiany.
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej i włączenia zawodowego. W ramach tego wyzwania realizowana jest wymiana organizacji, które zajmują się szeroko rozumianą ekonomią społeczną. Uczestnicy projektu przede wszystkim dzielą się praktykami w zakresie tworzenia modeli biznesowych podmiotów ekonomii społecznej.

   

  Katowice Miastem Fachowców

Katowice Miastem Fachowców to program, który ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych i technicznych poprzez ukazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto program ten ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego.

Program Katowice Miastem Fachowców jest realizowany cyklicznie od 2018 r. W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się kolejna edycja programu, w ramach której ok. 300 uczniów klas VII szkół podstawowych w okresie od początku marca do połowy maja br. uczestniczyło w 27 wizytach studyjnych u partnerów programu – katowickich przedsiębiorców. W ramach aktualnej edycji KMF w roku szkolnym 2022/2023 do końca 2022 r. będą odbywały wizyty studyjne u partnerów programu. Wizyty studyjne w firmach są kluczowym modułem programu Katowice Miastem Fachowców. Po tych wizytach uczniowie udają się jeszcze na wizyty w szkołach branżowych i technicznych kształcących w zawodach, których dotyczyły wizyty studyjne w firmach. Ostatnim etapem programu są podsumowujące lekcje wychowawcze prowadzone w ramach zajęć szkolnych.

Partnerami tegorocznej edycji programu Katowice Miastem Fachowców są: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, BFC Nieruchomości Johann Bros, Energoprojekt Katowice S.A., Famur S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o., Rockwell Automation Sp. z o.o. Na wizytach u ww. partnerów uczniowie poznają specyfikę pracy w takich zawodach, jak: mechanik, hydraulik, mechatronik, spawacz, szlifierz, frezer, hartownik, walcownik, kontroler jakości, specjalista i technik w obszarze AI, cyberbezpieczeństwa, IT i analizy danych, elektromechanik, monter, grafik, architekt, kucharz, recepcjonista. 

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink koordynował akcją pomocową dla przedsiębiorców, w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, który został uruchomiony wiosną 2020 r. i działał do września 2021 r. KPP dot. zwolnień z czynszu najmu oraz dzierżawy, 50% zwolnienia z opłaty śmieciowej, utworzenia Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą czy też możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów, zwolnień z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (gastronomia). W ramach realizacji dwóch edycji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości ponad 15 mln zł.

Promocja przedsiębiorczości

Miasto udziela jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, refunduje koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Można uzyskać nawet ponad 30 tys. zł dofinansowania.
https://katowice.praca.gov.pl/  

https://katowice.praca.gov.pl/rynek-pracy/ 

 „Lepszy start – większe możliwości"

Program specjalny, w ramach którego 8 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, mogło starać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę nie wyższą niż 35 000,00 zł oraz otrzymać bon na start w wysokości 6 000,00 zł brutto. Uczestnicy projektu mogli przeznaczyć wsparcie finansowe w ramach bonu min. na: zapłatę danin publicznoprawnych, koszty administracyjne czy opłaty telekomunikacyjne.

Okres realizacji projektu: lata 2022-2023

Twój rozwój – Twoja kariera

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osób powyżej 50. roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zaoferowano wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. 24 uczestników w ramach projektu skorzystało ze staży u pracodawców, 12 z prac interwencyjnych oraz 33 uczestników ze szkoleń zawodowych.

Okres realizacji projektu: lata 2021–2022  

https://katowice.praca.gov.pl/

 

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink wspiera działania mające na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne, generowane przez endogeniczny potencjał przedsiębiorczości i badawczo-rozwojowy, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-up’ów. Rawa.Ink ma też wspomóc budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem oraz lokalną społecznością. 
Rawa.Ink to również miejsce, gdzie udziela się wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kluczowym aspektem działań staje się  pomoc nowo powstałym lub działającym przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie miejsca umożliwiającego rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach rynkowych, jak również uzyskanie szerokiego dostępu do wypracowanych narzędzi wsparcia w rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości został utworzony w 2019 r. 

https://rawaink.katowice.eu/

 

9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 

W wielu krajach inwestowanie w infrastrukturę – transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne – ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw. Już od dawna wiemy, że wzrost produktywności i dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i lepsza edukacja są zależne od inwestowania w infrastrukturę.


Produkcja manufakturowa jest ważną siłą napędową rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Obecnie jednak wartość dodana wytwarzania na mieszkańca wynosi jedynie 100 USD w krajach najsłabiej rozwiniętych w porównaniu z ponad 4500 USD w Europie i Ameryce Północnej. Choć emisja dwutlenku węgla podczas procesów wytwarzania w ciągu ostatniej dekady zmniejszyła się w wielu krajach, to tempo jej spadku nie jest równe na całym świecie.


U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji celów środowiskowych leży postęp technologiczny, w tym zwiększanie efektywności materiałowej i energetycznej. Konieczne są większe inwestycje w wysoko zaawansowane technologie, aby zwiększyć wydajność produkcji manufakturowej. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Kopalnia Start-upów

„Kopalnia Start-upów” to konkurs, którego celem jest wyłonienie młodych, obiecujących i innowacyjnych katowickich firm. Konkurs pozwala też na diagnozę lokalnego środowiska start-upowego i jest istotnym elementem budowania w Katowicach ekosystemu innowacji. W ramach konkursu najlepsi biorą również udział w krótkim programie akceleracyjnym z mentorami, którzy są praktykami biznesu lub menadżerami inkubacji związanymi z organizacjami z otoczenia start-upowego. W dwóch pierwszych edycjach wzięły udział zespoły reprezentujące 82 innowacyjne projekty. Pula nagród każdej edycji wyniosła 330 tysięcy złotych brutto, w tym dwuletni pakiet najmu biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Kolejna edycja jest zaplanowana na 2023 rok. W trzech edycjach łącznie katowickie start-upy otrzymają wsparcie na poziomie miliona złotych.

www.kopalniastartupow.katowice.eu

Showroom Innowacji IoT

Aby ułatwić dostęp do technologii i poszerzać dostępność rozwiązań zainteresowanym w 2021 roku powstał pierwszy w Polsce Showroom Innowacji IoT. Showroom jest  przestrzenią cyber-fizyczną dostępną w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink (Teatralna 17a). To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i firm z sektora MŚP, by zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi rozwiązaniami, z których mogą korzystać już teraz. Celem Showroomu Innowacji IoT jest również integracja firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia. W centrum Katowic można m.in. sprawdzić w jaki sposób informacje satelitarne wspomagają miasta w reagowaniu na czynniki meteo, a czujniki informują mieszkańców o aktualnym stanie powietrza w mieście. Showroom IoT przybliża technologie cyberbezpieczeństwa,  oraz tematykę sztucznej inteligencji. Showroom jest konsekwentnie uzupełniany o nowe rozwiązania we współpracy z Polskim Klastrem Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji SINOTAIC.

https://www.showroomiot.pl/

 

Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016–2023”

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” . Program przyjęto w 2016 r. i od tego czasu podlega corocznej aktualizacji.

Rewitalizacja jest kompleksowym procesem służącym wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrującym interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie i prowadzonym w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Szczegółowa Diagnoza problemów w mieście Katowice pozwoliła zdefiniować obszary i zakres występowania zjawisk kryzysowych, a prace nad Programem pozwoliły zdefiniować cel generalny rewitalizacji, cele szczegółowe oraz kierunki działań rewitalizacyjnych, a także projekty podstawowe, których realizacja doprowadzić ma do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszar zdegradowany / rewitalizacji.

W ramach LPR wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z 6 podobszarów miejskich i 6 podobszarów występowania problemów przestrzennych.

Celem generalnym procesu rewitalizacji Miasta Katowice jest: wielowymiarowa odnowa i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców i umożliwiające jego dalszy samodzielny rozwój.

Aktualnie baza podstawowych projektów rewitalizacyjnych liczy 171 pozycji, z czego 114 to projekty miejskie, a 57 to projekty zgłoszone przez instytucje zewnętrzne. Wartość podstawowych projektów rewitalizacyjnych ujętych w LPR 2016 – 2023 wynosi ponad 2,1 mld zł.

 

Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP)

W Katowicach funkcjonuje Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP).
Ocenia się, że aż 80–90% informacji, które wykorzystuje się w administracji publicznej, ma odniesienie do przestrzeni i można je zlokalizować na mapie, np. w oparciu o adres, współrzędne geograficzne czy numer ewidencyjny działki.

Dzięki danym zgromadzonym w systemie MSZ-KIIP w postaci warstw tematycznych (takich jak: działki, budynki, drogi, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, punkty adresowe, itp.), informacje o konkretnym terenie można analizować w sposób interdyscyplinarny.

Odnotowano 107.772 wejścia do systemu MSZ-KIIP z zewnątrz w 2022 r., uruchomiono portale internetowe dedykowane wykonawcom geodezyjnym, rzeczoznawcom majątkowym, projektantom i inwestorom oraz podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu.

https://emapa.katowice.eu/mszkiip/ 

Naprawmyto.pl

Naprawmyto.pl jest aplikacją, dzięki której mieszkańcy mogą w prosty sposób wskazywać usterki w mieście w trzech kategoriach spraw: infrastruktura, zieleń i bezpieczeństwo. Do tej pory (dane na styczeń 2023 roku) naprawiliśmy ponad 21,800 tysięcy alertów spośród 28,400 zgłoszonych od wiosny 2018 roku. Od skuteczności nie mniej ważna jest  tu możliwość śledzenia czy komentowania zgłoszonych spraw i proponowania rozwiązań, a także bezpośredni kontakt między mieszkańcami a urzędnikami. Innowacyjność w tym wypadku dotyczy więc nie tylko wykorzystania innowacyjnego narzędzia, ale samej formuły współpracy i komunikacji z mieszkańcami. Z aplikacji korzystają w znacznej mierze także mieszkańcy dzielnic najbardziej zdegradowanych, mając równy z innymi dostęp do usług miejskich służb i ułatwiony z nimi kontakt (aplikacja, e-mail, telefon).

Aplikacja została stworzona przez organizacje pozarządowe i jest też wykorzystywana przez inne, polskie miasta na zasadzie open source. Jednak Katowice osiągnęły rekordowe wyniki zarówno pod względem liczby zgłaszanych alertów (aktywności użytkowników) jak i liczby rozwiązanych problemów. 

https://naprawmyto.pl/katowice

Aplikacja „wCOP drzewo”

Aplikacja to prosty i szybki sposób, aby wskazać lokalizację dla nowych drzew w mieście. Jej nazwa nawiązuje do największej konferencji klimatycznej na świecie, czyli Szczytu Klimatycznego ONZ, której 24. edycja odbyła się w 2018 r. w Katowicach. Do tej pory posadziliśmy ponad 1000 drzew z aplikacji.  

wcopdrzewo.katowice.eu 

Katowicki Inteligentny System Monitorowania i Analiz 

Powstał w roku 2016, system składający się aktualnie z 339 kamer, w tym 49 kamer rejestrujących pojazdy na głównych ciągach komunikacyjnych. Kamery lokalizowane są w miejscach publicznych w tym w strefach aktywności rodzinnej, po konsultacji z mieszkańcami i właściwymi służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i porządek w mieście. System monitoringu wyróżnia się wykorzystaniem analityk wideo do wykrywania określonych zdarzeń w przestrzeni kontrolowanej przez kamery. Z systemu na bieżąco korzystają służby miejskie w tym Policja, przez to system wpływa bezpośrednio na wzrost poziomu bezpieczeństwa w mieście. Od roku 2021 zwiększono funkcjonalność systemu dzięki platformie współdziałania służb, dzięki której również mieszkańcy za pośrednictwem dedykowanego portalu mogą monitorować na bieżąco stan zanieczyszczenia powietrza, sytuację na drogach i poziom wód na rzekach w granicach administracyjnych Katowic. Dzięki środkom samorządowym, a także dzięki mieszkańcom aktywnie wykorzystującym narzędzie w postaci Budżetu Obywatelskiego, system sukcesywnie jest rozbudowywany o nowe punkty kamerowe.

https://bip.katowice.eu/kismia

 

10 Mniej nierówności

10 Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Społeczność międzynarodowa dokonała znacznych postępów w wyciąganiu ludzi z biedy. Jednak najbardziej wrażliwe narody – kraje najmniej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie – nadal pozostają zagrożone ubóstwem i dążą do jego ograniczenia. Na świecie wciąż utrzymują się nierówności i nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr. 

Coraz bardziej staje się jasne, że sam wzrost gospodarczy nie wystarczy, by obniżyć skalę ubóstwa. Konieczne jest, by każdy człowiek mógł korzystać z inkluzyjnego postępu gospodarczego, opartego na trzech filarach zrównoważonego rozwoju – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Udało się zredukować nierówności w dochodach zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak i między krajami. Dochód na mieszkańca w 60 z 94 krajów udostępniających dane wzrósł szybciej niż średnia krajowa. Odnotowano również postępy w tworzeniu korzystnych warunków dla eksportu z krajów najsłabiej rozwiniętych.
Uwzględnianie potrzeb osób pokrzywdzonych i grup marginalizowanych powinno stać się powszechną zasadą stosowaną w politykach dążących do zmniejszenia nierówności.
Konieczne jest rozszerzenie bezcłowego traktowania i wspieranie eksportu z krajów rozwijających się, a także zwiększenie puli głosów przypadających krajom rozwijającym się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Ponadto, innowacje technologiczne mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów transferu pieniędzy pracowników-migrantów. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027

Adresatami Programu są katowiccy seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia. Głównym jego celem jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Realizacja różnorodnych projektów w ramach programu ma na celu m.in. przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań), zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym, działalność prozdrowotną i edukacyjną, prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej.
Miasto w roku 2022 przeznaczyło na realizację programu kwotę 52 278 884,00.

https://bit.ly/2NOEhKT

Dodatkowo w 2022 r. miasto Katowice kontynuowało współpracę z Telewizją TVS w zakresie zakupu programu skierowanego do seniorów pn. „Srebrne Katowice” Program jest realizowany w ramach szeroko rozumianej polityki senioralnej. Treści zawarte w poszczególnych odcinkach programu odnoszą się do bieżących wydarzeń związanych z seniorami naszego Miasta.

Usługi transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic

Informator dla osób z niepełnosprawnościami „Katowice bez barier” pomaga osobom z niepełnosprawnościami odnaleźć drogę do właściwych, kompetentnych organów i instytucji oraz umożliwia zaplanowanie czynnego spędzania wolnego czasu w dostępnych miejscach oraz budynkach użyteczności publicznej. Informator skierowany jest nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, ale także dla ich rodzin, opiekunów oraz wszystkich osób pracujących i działających dla ich dobra. Obsługą i aktualizacją informatora dla osób z niepełnosprawnościami „Katowice bez barier” zajmuje się Fundacja Klub KONTRA.

Tłumacz Migam, Połącz z Tłumaczem

W kwietniu 2020 r. w celu ułatwienia osobom z wadą słuchu kontaktu z Urzędem Miasta Katowice uruchomiliśmy usługę umożliwiającą połączenie online z tłumaczem języka migowego przez stronę internetową urzędu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach od września 2021 r. również wprowadzono możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego on-line: „POŁĄCZ Z TŁUMACZEM” Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie pośredniczy w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący temat w zakresie spraw realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną przeglądarką: Chrome, Firefox, Opera, Safari i MS Edge. Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i IOS.

Koszty usługi z wyłączeniem kosztów połączenia ponosi Miasto Katowice.

https://tlumacz.migam.org/miasto_katowice

Pełnomocniczka Prezydenta ds. Równego Traktowania

Katowice zawsze były miastem otwartym, wielokulturowym i tolerancyjnym.
Nawiązując do przeszłości a jednocześnie budując nowy wizerunek miasta w globalnym świecie zmian, Prezydent Miasta Katowice prowadzi politykę równego traktowania, szanującą różnorodność i niedyskryminującą nikogo w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.
W styczniu 2023 roku została powołana Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania. 

Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora

Projekt jest formą pomocy katowickim seniorom Kobietom 60+ oraz Mężczyznom 65+ w powrocie na rynek pracy. Dzięki instrumentom w postaci premii senioralnej oraz premii adaptacyjnej, pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym skorzystali w 2022 r. z innowacyjnych dofinansowań. W ramach dofinansowań zatrudnienie znalazło 10 seniorów. 50 osób w wieku senioralnym zostało także skierowanych na szkolenia: obsługa komputera oraz kształtowanie wizerunku zawodowego, które miały za zadanie pomóc ponownie odnaleźć się na rynku pracy. Od 2023r. Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora będzie wspomagał katowickich seniorów w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez przedstawienie ofert pracy, pomoże w  sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, a także w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

https://katowice.praca.gov.pl/

 

Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap” miał na celu wsparcie 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia dla grupy 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w Katowicach (w tym minimum 50% osób z obszarów rewitalizowanych), poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób. Grupę docelową stanowiło 80 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych i 20 osób niesamodzielnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 15. do 70. r.ż.), zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

Ostatecznie w projekcie wzięło udział 91 osób, w tym 87 osób niepełnosprawnych i 4 osoby niesamodzielne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektu realizowane były następujące działania: usługi wytchnieniowe – w ramach zadania uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (87 osób) oraz opiekuna osoby niesamodzielnej (4 osoby), jako działania wspierające. Celem wsparcia było podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych, dążenie do uzyskania możliwego poziomu samostanowienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz uzyskanie optymalnych rezultatów w zakresie samodzielnego życia osób niepełnosprawnych, jak również opieki wytchnieniowej w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna.

W ramach projektu świadczono:
1) usługi Opiekuna osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, którzy zrealizowali 106,5 godzin dla 4 osób,
2) usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON), którzy zrealizowali 16 198,5 godzin dla 87 osób, w tym 26 osobom zapewniono wsparcie w dotarciu na szczepienie przeciwko COVID-19.

Projekt realizowany był od 01.02.2020 r. do 31.03.2022 r.

Wartość projektu: 1 032 600,00 zł

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 877 710,00 zł

https://www.mops.katowice.pl/node/3069

 

 

11 Zrównoważone miasta i społeczności

11 Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu 

Miasta są ośrodkami kultury i nauki, przemysłu i produktywności oraz rozwoju społecznego, to tu także rodzą się nowe idee. Gdy miasto rozkwita, ludzie czerpią korzyści z rozwoju społecznego i ekonomicznego.
W związku z przewidywanym wzrostem liczby ludzi zamieszkujących obszary miejskie do 5 mld do 2030 roku, należy wdrożyć skuteczne praktyki w zakresie planowania i zarządzania terenami miejskim, pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z urbanizacją.
Jednakże przed miastami stoi wyzwanie związane z ich zarządzaniem. Powstaje pytanie – w jaki sposób dążyć do pomyślnego rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy bez nadmiernej eksploatacji ziemi i nie nadwyrężając środków? Inne wyzwania dotyczą przeludnienia, braku funduszy na podstawowe usługi, braku odpowiedniego budownictwa mieszkaniowego oraz pogarszającej się infrastruktury.
Należy stawić czoło wyzwaniom związanym z gwałtowną urbanizacją (np. bezpieczna utylizacja i gospodarka odpadami w miastach). Miasta powinny rozwijać się, jednakże jednocześnie trzeba zadbać o poprawę efektywności wykorzystania zasobów, dążyć do ograniczenia zanieczyszczeń i przeciwdziałać ubóstwu. Jednym z takich przykładów jest polepszenie gospodarowania odpadami komunalnymi. W przyszłości miasta powinny zapewnić równe możliwości wszystkim ludziom oraz dostęp do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa, transportu i innych. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

KATOobywatel

Projekt KATOobywatel to innowacja społeczna, polegająca na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, angażowaniu mieszkańców w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta. Miasto pełni tu rolę inicjatora, daje narzędzia i preteksty do wspólnego zaangażowania, kreuje akcje, kampanie i uruchamia aplikacje, służące np. zgłaszaniu i naprawianiu problemów czy sadzeniu drzew we wskazanych przez użytkowników miejscach. Mieszkańcy wspólnie z miastem m.in. sieją łąki i budują ogrody społeczne, sprzątają i praktykują zero waste, wieszają budki lęgowe i karmniki. W ramach tego projektu zrealizowano też pierwszy parklet w Katowicach przy ul. Teatralnej oraz ozdobiono skrzynki elektryczne artystycznym graffiti promującym katowicką architekturę modernistyczną. Partnerami Katowic są m.in. organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, instytucje, lokalni przedsiębiorcy i artyści. Projekt zdobył nagrodę Transformative Action Award za działanie transformacyjne roku 2020, a także znalazł się w finale konkursu Innowacje w Polityce 2020 w kategorii ekologia. W tym samym roku zdobył też wyróżnienie w konkursie Polskiej Agencji Prasowej „Innowacyjny Samorząd” w kategorii dużych miast. 

https://katoobywatel.katowice.eu/

 

Przeciepnij sie na koło

Jazda na rowerze nie jako sport, ale jako transport – do tego chcemy przekonać mieszkańców, nie tylko inwestowaniem w infrastrukturę i poszerzaniem sieci wypożyczalni rowerów, ale także działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi. Dlatego w 2022 roku uruchomiliśmy kampanię „Przeciepnij sie na koło”. Podejście, jakie chcemy zaszczepić, polega na przekonaniu, że w jeździe na rowerze mniej ważna jest kondycja, sprzęt czy strój, a bardziej nastawienie. Okazją do startu kampanii były odbywające się co roku w Katowicach obchody Europejskiego Tygodnia  Mobilności. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. zachęca mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej lub carpoolingu. W Katowicach zaangażowaliśmy mieszkańców w aktywności rowerowe: zwiedzania miasta na rowerach, warsztaty z naprawy rowerów a nawet sprzątanie na rowerach zielonego terenu. Ruszyła też akcja „Ambasadorów rowerowych” Urzędu Miasta, polegająca na prezentowaniu sylwetek urzędników jeżdżących na rowerach, na oficjalnym fanpage Katowic na Facebooku. W Urzędzie Miasta w Katowicach prowadzimy również działania wewnętrzne, promujące jazdę na rowerze wśród pracowników.

Zainicjowaliśmy zbiórkę rowerów dla uciekinierów z Ukrainy, którzy zamieszkali w Katowicach. W ramach akcji „Rowery na start” mieszkańcy Katowic przekazali ponad sto sztuk rowerów, hulajnóg, rolek i osprzętu, które po serwisie stały się bazą wypożyczalni sprzętu. Rowery posłużyły nie tylko do zabawy i rekreacji, ale też do celów komunikacyjnych: przemieszczania się po mieście do pracy, sklepu etc.  

Wzrasta popularność jednośladów, nie tylko w celach rekreacyjnych, dlatego też stale rozbudowana jest infrastruktura rowerowa – ścieżki rowerowe oraz stacje wypożyczalni rowerów. Obecnie w mieście funkcjonują 125 stacje rowerów miejskich, w których mieszkańcy mają do dyspozycji 1010 pojazdów.

https://citybybike.pl/ 

Katowizje

To projekt mający na celu wyłonienie liderów CSR wśród firm z sektora MMŚP, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs ma wyróżnić i wypromować firmy społecznie odpowiedzialne. Do konkursu mogą zgłosić się firmy z sektora MMŚP, które zrealizowały projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Miasto Katowice chce promować ideę modnej i ważnej koncepcji CSR.

W grudniu 2020 zrealizowano I edycję konkursu. Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice otrzymały trzy projekty: The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej za projekt „Odkrywcy Kultur. Międzyszkolny Turniej Międzykulturowy”, INDEX – Biuro Podróży Sp. z o.o. Sp. k. za projekt „Centrum Integracji Międzypokoleniowej - Bezpieczna Twierdza”, CShark Sp. z o.o. za projekt „Nowy Rozdział”.

W II edycji konkursu przeprowadzonego w 2021 r. jury zdecydowało o wyróżnieniu dwóch projektów, które otrzymają Nagrodę Prezydenta Miasta, tytuł firmy społecznie odpowiedzialnej i nagrodę finansową:

 • I nagrodę w wysokości 3 000 zł brutto otrzymała firma Little Bit Academy za projekt „C0DE.DES1GN.GAME”
 • II nagrodę w wysokości 2 000 zł brutto firma Planeta Jublema Sp. z o.o. za projekt „Godzina dla Ziemi z Bajką Pana Kleksa”

Aktualnie trwa III edycja – zgłoszenia do 31.12.2022 r. Do konkursu mogą zgłosić się same firmy lub zgłosić je mogą organizacje pozarządowe oraz sami mieszkańcy Katowic. 

 

Showroom Innowacji IoT

Aby ułatwić dostęp do technologii i poszerzać dostępność rozwiązań zainteresowanym w 2021 roku powstał pierwszy w Polsce Showroom Innowacji IoT. Showroom jest  przestrzenią cyber-fizyczną dostępną w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink (Teatralna 17a). To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i firm z sektora MŚP, by zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi rozwiązaniami, z których mogą korzystać już teraz. Celem Showroomu Innowacji IoT jest również integracja firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia. W centrum Katowic można m.in. sprawdzić w jaki sposób informacje satelitarne wspomagają miasta w reagowaniu na czynniki meteo, a czujniki informują mieszkańców o aktualnym stanie powietrza w mieście. Showroom IoT przybliża technologie cyberbezpieczeństwa,  oraz tematykę sztucznej inteligencji. Showroom jest konsekwentnie uzupełniany o nowe rozwiązania we współpracy z Polskim Klastrem Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji SINOTAIC.

https://www.showroomiot.pl/

 

Przebudowa newralgicznych odcinków dróg (DK81, DK86), która upłynniła ruch w mieście oraz uczyniła je bardziej bezpiecznymi dla jej użytkowników – i zmotoryzowanych, i pieszych.

https://bit.ly/2VJZNVl

Budowa węzłów przesiadkowych na Ligocie, Brynowie i Zawodziu, umożliwiających pozostawienie samochodu – za cenę biletu komunikacji miejskiej – stosunkowo niedaleko centrum miasta i skorzystanie z autobusu lub tramwaju.

Uruchomienie w ścisłym centrum miasta międzynarodowego dworca autobusowego „Sądowa”, umożliwiającego przesiadkę między koleją, autobusem, tramwajem czy nawet rowerem.

Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

Aby poprawić płynność ruchu oraz zmniejszyć uciążliwości spowodowane nadmiernym ruchem pojazdów, trwają prace nad wdrożeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, dzięki któremu pojazdy komunikacji miejskiej będą miały priorytet w przejeździe przez skrzyżowania a jej użytkownicy otrzymają informację, wyświetlaną na tablicach przystankowych, o czasie przyjazdu oczekiwanego autobusu. W celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach modernizacji sygnalizacji świetlnych montowane są urządzenia akustyczne wspomagające poruszanie się osób słabowidzących i niewidomych. Jednym z elementów systemu ITS jest portal internetowy umożliwiający pozyskiwanie informacji o warunkach ruchu drogowego. W ramach niego będzie funkcjonował planer podróży intermodalnych umożliwiający zaplanowanie podróży z wykorzystaniem najbardziej optymalnych środków transportu indywidualnego i zbiorowego na danej trasie. 

Wartość projektu /dofinansowania: całkowita wartość projektu to kwota 85 129 932,83 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 67 209 049,98 zł, a budżet miasta Katowice wynosi 17 920 882,85

 

ZIELONY BUDŻET

Katowice inwestują w odnowę istniejących i tworzenie nowych zielonych enklaw, angażując do tych działań mieszkańców. Narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, jest Zielony Budżet, w ramach którego można swoje pomysły zamienić w działanie. Fakty (2022 r.): w trzech edycjach spośród 514 zgłoszonych wniosków wybrano do realizacji łącznie 239 zadań. 

 

CYFROWE MUZEUM

W celu popularyzacji zasobów kultury udostępniono w Internecie cyfrową postać wybranych obiektów muzealnych będących w posiadaniu Muzeum Historii Katowic.

https://www.mhk.katowice.pl/index.php/muzeum-on-line/multimedia 


Konserwacja Zabytków

Miasto corocznie dotuje prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane najcenniejszych zabytków Katowic. W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu miasta w wysokości: 849.996,43 zł z przeznaczeniem na prace przy 8 obiektach zabytkowych. W 2021 roku udzielono dotacji z budżetu miasta w wysokości: 889.093,42 zł z przeznaczeniem na prace przy 7 obiektach zabytkowych.

W 2022 roku przekazano łączną kwotę 997.004,00 zł z przeznaczeniem na dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 8 obiektach zabytkowych z terenu Katowic.

 

,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność” (PDM)

W 2021 roku Katowice zakwalifikowały się do programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność” (PDM), który jest integralną częścią przedsięwzięć WUF. PDM jest również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Misją PDM jest zmobilizowanie miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Katowice zgłosiły projekt ,,Czas na Szopienice - Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości''. W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania rejonu Placu Powstańców Śląskich w Katowicach z wykorzystaniem wyników warsztatów studialno-projektowych zespołów studenckich z kierunków ekonomicznych oraz architektonicznych. Zaproponowane rozwiązania, wypracowane będą z uwzględnieniem oczekiwań społeczności lokalnej, stanowić będą podstawę dalszych działań i planów Miasta w tym obszarze, w tym posłużą opracowaniu gminnego programu rewitalizacji miasta Katowice. 

 

 

12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

 

Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa.
Obecnie wzrasta zużycie zasobów naturalnych, szczególnie na terenach Azji Wschodniej. Wiele krajów nadal wzmaga się z wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Zrównoważona konsumpcja i produkcja dążą do tego, by „dokonać czegoś lepiej i więcej przy użyciu mniejszych środków”. Prowadzi do zwiększenia korzyści netto z działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie zużycia środków oraz zmniejszenia skali degradacji i zanieczyszczeń, jednocześnie poprawiając jakość życia.
Zrównoważona konsumpcja i produkcja wymagają systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach. Proces ten zakłada prowadzenie działań edukacyjnych i innych dla konsumentów, mających podnieść ich świadomość na temat zrównoważonej konsumpcji oraz związanym z nią stylem życia poprzez m.in. prowadzenie akcji informacyjnych na temat standardów i oznakowania produktów, czy też angażowanie konsumentów w kwestie zamówień publicznych. (źródło: ONZ)
 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych, a także Wigilia dla Samotnych, organizowane od wielu lat w Międzynarodowym Centrum Kongresowym lub w katowickim Spodku, przyciągają tysiące osób, które z różnych życiowych przyczyn nie mają możliwości spędzenia najważniejszych dla chrześcijan świąt w gronie bliskich. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii koronawirusa wydarzenie było kontynuowane w formie mobilnej, tj. z dowozem potraw wigilijnych/wielkanocnych przez wolontariuszy do osób samotnych i potrzebujących, jednak w grudniu 2022 roku Wigilia wróciła do formy stacjonarnej jako spotkanie przy wspólnym świątecznym stole.

Od kilku lat wydarzenie to ma charakter metropolitalny. Koordynatorem działań jest Fundacja Wolne Miejsce.

Fakty: Co roku w wydarzeniach bierze udział ok. 2,5 tys. mieszkańców Katowic.

http://wolnemiejsce.pl/

 

SprzątaMy Dzielnice

SprzątaMy Dzielnice to projekt, który od 2018 roku angażuje mieszkańców w zgłaszanie i wspólne sprzątanie najbardziej zaśmieconych terenów, wybranych w internetowym głosowaniu. W większości są to tereny rekreacyjne, zielone, gdzie lubimy wypoczywać, ale też niestety zostawiać śmieci. Celem akcji jest edukacja i integracja, a także poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości życia w dzielnicach Katowic. Partnerem miasta jest organizacja pozarządowa. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnych kubków i piją wodę bezpośrednio z sieci, z udostępnionego przez Katowickie Wodociągi hydrantu (bo w Katowicach jakość wody w sieci jest bardzo dobra!). Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z grillem. W 2022 roku odbyły się edycje specjalne akcji z udziałem społeczności ukraińskiej (Subotnik ukraińsko – polski) i pracowników katowickich firm (Plogging na kole).

https://bit.ly/2Z3uYNn

 

Nie siej śmieci, posiej łąkę 

W maju 2020 roku uruchomiliśmy akcje „Nie siej śmieci, posiej łąkę” – w dwóch edycjach akcji w zamian za elektrośmieci albo opony, przywiezione do gminnych punktów zbiórki odpadów, mieszkańcy dostawali nasiona łąk kwietnych i kompost. W ten sposób miasto wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej walczy z procederem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i opon do lasu, ale też wystawianiem w wiatach śmietnikowych, a nawet na miejskie chodniki. W efekcie uzbieraliśmy tonę elekrośmieci i dwie tony opon. Akcja jest kontynuowana w kolejnych latach przez MPGK.  

 

Organizacja I Metropolitalnych Dni Energii

Organizacja wydarzeń plenerowych dla mieszkańców:
12-17.09.2022 r. Miasto Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zrealizowało Metropolitalne Dni Energii. W dniach 12-15 września w punkcie informacyjnym MCE dyżurował doradca energetyczny z WFOŚiGW, który udzielał konsultacji mieszkańcom w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wsparcia finansowego inwestycji w ramach istniejących Programów.

W dniu 17 września na katowickim Rynku odbył się rodzinny piknik gdzie mieszkańcy mogli porozmawiać ze specjalistami w zakresie wymiany źródeł ciepła, efektywności energetycznej. Partnerzy: Urząd Marszałkowski, Straż Miejska, Instytut Napędów i Maszyn elektrycznych Kobel, FEWE, WFOŚiGW, Tauron Ciepło, Lasy Państwowe, PKM Katowice, ZS2 Murcki, SITZN, Technikum nr 8, ZSTiO2, Kominiarze, Meisel, Muzem Energetyki, Fundacja Arka, Radio Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice, GZM, Kato Urban Corner, Infrapanel, PGNIG. 

 
W ramach ograniczania ilości plastiku pod koniec 2018 r. Urząd Miasta Katowice zalecił firmom cateringowym, z których usług korzysta, całkowite wyeliminowanie plastiku na spotkaniach organizowanych przez Miasto. Urząd ograniczył też kupno wody w butelkach plastikowych do minimum.
Ponadto w całym Urzędzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W trzech budynkach Urzędu postawiono też pojemniki do zbierania zużytych baterii.
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 12 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot
 

 

13 Działania w dziedzinie klimatu

13 Działania w dziedzinie klimatu

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

 

Obecne zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na wszystkich kontynentach. Zakłócają rozwój krajowych gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom. Już teraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest kosztowne, a w przyszłości będziemy wydawać jeszcze więcej.
Ludzie doświadczają poważnych skutków zmian klimatycznych, w tym związanych ze zmianą wzorców pogodowych, podniesieniem poziomu morza oraz ekstremalnymi zjawiskami  pogodowymi. Emisja gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku działań człowieka ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu. Nigdy dotąd wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki. Jeśli nie podejmiemy działań, to zgodnie z przewidywaniami, średnia temperatura globu w obecnym stuleciu zwiększy się do ponad 3⁰C, przy czym w niektórych regionach świata będzie ona jeszcze wyższa.
To najbiedniejsze kraje i wrażliwe grupy społeczne najbardziej cierpią z powodu zmian klimatycznych. Obecnie dostępne są  skuteczne i niekosztowne rozwiązania, które mogą pomóc krajom w przejściu na odporną, opartą na czystszych technologiach gospodarkę. Zmiany w tym zakresie zachodzą coraz szybciej, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta z odnawialnych źródeł energii i innych środków, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych i wzmacniają wysiłki adaptacyjne.
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic państwowych. Emisja gazów cieplarnianych w jakimkolwiek miejscu na ziemi dotyka ludzi na całym świecie. Kwestia ta wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym. Tylko w ten sposób możemy pomóc krajom rozwijającym przejść na gospodarkę niskoemisyjną.
Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24 w Paryżu) zostało przyjęte porozumienie paryskie, które weszło w życie w listopadzie 2016 roku. Ma ono wzmocnić globalne działania powstrzymujące zmiany klimatyczne. Wszystkie kraje, które zawarły porozumienie, zobowiązały się pracować nad ograniczeniem globalnego wzrostu temperatury do poniżej dwóch stopni Celsjusza. Do kwietnia 2018 roku 175 państw ratyfikowało porozumienie paryskie, a 10 krajów rozwijających się przedstawiło swoje krajowe plany adaptacyjne w zakresie reagowania na zmiany klimatu. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych w niej powierzchni użytkowych budynków mieszkalnych, w których utworzono zielone dachy lub ogrody wertykalne na ścianie budynku lub które posiadają zielone fasady na co najmniej jednej całej ścianie budynku. Przesłanką do zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. Z kolei w przypadku zielonej fasady aby skorzystać ze zwolnienia powinna być ona na całej ścianie budynku, przy czym rośliny ją tworzące winny być ukorzenione w ziemi.

Powyższe stanowi o możliwości skorzystania ze zwolnienia w pierwszym roku. Z kolei kontynuacja zwolnienia jest możliwa przy ich utrzymaniu w kolejnych latach. Zwolnieniem objęte będą wyłącznie powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w budynkach mieszkalnych a ulgi skierowane są zarówno do mieszkańców jak i przedsiębiorców. 

Z treścią uchwał można zapoznać się pod następującymi linkami:
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/2441/akt.pdf - uchwała z dnia 22 lipca 2021r.
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/5104/akt.pdf - zmiana z dnia 30.09.2021
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/6301/akt.pdf - tekst jednolity uchwały z dnia 31.03.2022

Pełnomocnik Prezydenta ds. Klimatu

Stanowisko pełnomocnika do spraw klimatu zostało utworzone w 2022 roku przez Prezydenta, by skoordynować, usystematyzować i zintensyfikować działania na rzecz klimatu.

Pełnomocnik odpowiedzialny jest za opiniowanie zadań inwestycyjnych, planów, programów, strategii w zakresie ochrony klimatu. Ponadto uczestniczy w monitorowaniu oraz aktualizacji miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, a także w opracowywaniu innych dokumentacji, jak np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do zadań pełnomocnika, należy także współpraca z komórkami i jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony klimatu i powietrza oraz popularyzacja tej tematyki poprzez działania informacyjne i edukacyjne. 

OGRODY SPOŁECZNE

W mieście powstało kilkanaście ogrodów społecznych, stworzonych wspólnie z mieszkańcami w ramach obywatelskiej akcji Zróbmy Sobie Grządki, a także z budżetu Inicjatywy Lokalnej  i Zielonego Budżetu, gdzie mieszkańcy pozyskują środki na własne inicjatywy. Mieszkańcy uprawiają byliny, zioła i warzywa. Istotne jest jednak to, że partycypują aktywnie w tworzeniu ogrodów, co ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale też społeczny: wpływa na integrację i zdrowie lokalnej społeczności. W ramach akcji  “Zróbmy sobie grządki” mieszkańcy  wspólnie budowali skrzynie na rośliny, ławki, pergole czy kompostowniki, korzystając z pomocy organizacji pozarządowej. Działanie było finansowane w ramach nagrody Transformative Action Awards 2020, którą miasto zdobyło za projekt KATOobywatel, służący budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.   

KatoOgrodnicy  

Na bazie współpracy z mieszkańcami i doświadczeń ze wspólnych projektów, postała grupa KATOogrodnicy na Facebooku, skupiająca aktywnych mieszkańców, którzy chcą się dzielić doświadczeniami, wiedzą a także narzedziami i plonami z innymi miejskimi ogrodnikami. Grupa jest moderowana przez  miasto KatoOgrodnicy | Facebook

Łąki kwietne
Od 2018 roku „Siejemy Łąki Kwietne”, zachęcając do współpracy mieszkańców. Pierwszą łąkę posialiśmy wspólnie z Fundacją Łąka w ścisłym centrum Katowic, a mieszkańcy mieli okazję nie tylko wziąć udział w warsztatach ale też własnoręcznie rozsypać nasiona. W ciągu dwóch pierwszych lat akcji Zakład Zieleni Miejskiej posiał od podstaw łącznie ok. 20 tys. m. kw łąk, zachęciliśmy też mieszkańców do wskazywania terenów do niewykaszania, żeby dać szansę dziko rosnącym gatunkom roślin i edukować o ich zaletach.

Łąki nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale także wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę z zanieczyszczeń, kumulują wilgoć, dają schronienie pszczołom i innym zapylaczom.
Dzięki edukacji i narzędziom takim jak m.in. Zielony Budżet Obywatelski, mieszkańcy mogą dziś sami zabiegać o nowe łąki w swoim otoczeniu, zgłaszając autorskie pomysły i projekty.
Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami prywatnymi powstają też łąki sponsorskie m.in. Łąka Almette na rekreacyjnym terenie w Dolinie Trzech Stawów (2021 rok), której sianie znów połączone było z warsztatami dla mieszkańców.  

W czerwcu 2020 roku zachęciliśmy mieszkańców do szukania w swoim otoczeniu starych, nieużywanych donic i tworzenia w nich tzw. „nanołączek”. W pakiecie startowym przygotowaliśmy nasiona i kompost, który powstał z bio – odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Rozdaliśmy też donice z odzysku razem z ziemią i roślinami do posadzenia. Mieszkańcy Katowic, firmy prywatne i instytucje zaadoptowały w sumie ponad 60 donic. Kto i gdzie podjął wyzwanie można sprawdzić na mapie on – line tutaj:

#ZaadoptujDonicę #SiejemyŁąkiKwietne – Moje Mapy Google

W maju 2021 roku po raz pierwszy uruchomiliśmy akcję „Nie siej śmieci, posiej łąkę” –  w zamian za elektrośmieci albo opony, przywiezione do gminnych punktów zbiórki odpadów, mieszkańcy dostawali nasiona łąk kwietnych i kompost. Efektem pierwszej edycji były tona zebranych elekrośmieci i dwie tony oponAkcja jest kontynuowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.  W ten sposób miasto wspólnie z MPGK walczy z procederem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i opon do lasu, ale też wystawianiem w wiatach śmietnikowych, a nawet na miejskie chodniki.

W 2023 roku częstotliwość koszenia traw zostanie zmniejszona. Rzadsze koszenie traw pozwala zachować miejsca bytowania owadów i małych zwierząt, a także zmniejsza erozję gleby. Trawy są też naszą bronią w walce z ociepleniem klimatu oraz oczyszczają powietrze. 

Edukacja Klimatyczna

Wprowadzenie edukacji klimatycznej do katowickich szkół, będzie kolejnym krokiem miasta Katowice w kierunku zrównoważonego rozwoju. Opracowanie autorskiego Programu Edukacji Klimatycznej powierzono powołanemu przez Prezydenta Miasta Katowice Zespołowi, składającemu się z nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przedstawicieli miasta. Program zakłada wieloprzedmiotowe nauczanie w czterech obszarach tematycznych: bioróżnorodności, wpływie człowieka na zmiany klimatu, zrównoważonej konsumpcji i transformacji energetycznej. Prace jeszcze trwają, lecz już dziś Zespół zebrał kilkadziesiąt pomysłów na wprowadzenie edukacji klimatycznej do programu nauczania. Realizacja pilotażu rozpocznie się od września 2023 roku w trzech katowickich szkołach podstawowych i obejmować będzie uczniów klas siódmych. Program uatrakcyjni oferta zajęć praktycznych zaproponowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach. 

„Plan na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”

W kwietniu 2019 r., uchwałą Rady Miasta, Katowice przystąpiły do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (CoM). Porozumienie powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele

W listopadzie 2019 podpisana została umowa na realizację „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”. W listopadzie 2022 dokonano końcowego odbioru dokumentu, a w I kwartale 2023 roku planowane jest uchwalenie dokumentu. 

 

„Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030”

Dokument został opracowany na podstawi Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Katowice a Ministerstwem Środowiska w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 pn. „Plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Plan adaptacji powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach Miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego/grup wrażliwych, terenów niezabudowanych, transportu oraz gospodarki wodnej. 

Opracowany Plan jest punktem odniesienia do dalszych działań w zakresie adaptacji dla miasta Katowice oraz podstawowym narzędziem kształtowania polityki miejskiej ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na skutki tych zmian oraz na wzmacnianie jego adaptacyjności. Dokument stanowi zbiór propozycji i rozwiązań wobec zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. 

„Dobry Klimat dla Katowic”

Film "Dobry Klimat dla Katowic" powstał na podstawie uchwalonego przez Radę Miasta Katowice „Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” oraz przeprowadzonych dla mieszkańców Katowic spacerów komentowanych zrealizowanych pod koniec 2019 roku. 17 minutowy film edukacyjny prezentuje metody adaptacji miasta do zmian klimatu ze szczególnym pokazaniem narażenia miasta na zjawiska powodzi miejskiej oraz miejskiej wyspy ciepła. W filmie ukazano również dobre praktyki w mieście Katowice oraz możliwości partycypacji mieszkańców w działaniach adaptacyjnych i mitygacyjnych. Prezentowany film powstał przy współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym.

 

Poradnik "Przystosuj się!" 

Poradnik "Przystosuj się!" powstał w celu zwiększania świadomości mieszkańców Katowic o konieczności podjęcia działań w celu przystosowania się do postępujących zmian klimatu. Zawarte jest w nim szereg propozycji działań adaptacyjnych do zastosowania w najbliższym otoczeniu – na własnym podwórku, osiedlu, w dzielnicy, ale też w przestrzeni miejskiej. 
Poradnik dostępny pod linkiem

 

Profile FB: Miejskie Centrum Energii; Dobry Klimatstrona mce.katowice.eu

Na platformie Facebook zostały utworzone dwa profile tematyczne związane z szeroko realizowaną działalnością Miasta Katowice w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz ochrony powietrza i klimatu. Mieszkańcy Katowic dzięki portalom są na bieżąco informowani o najnowszych wydarzeniach, spotkaniach, akcjach oraz kampaniach miasta. Od momentu uruchomienia profili, zamieszczono około 1 200 postów dotyczących działalności Miasta oraz informacji w zakresie ochrony powietrza i klimatu, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.
Strona mce.katowice.eu w ostatnim czasie została rozbudowana o ważne dla mieszkańców informacje bieżące dotyczące: Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i dodatków do wykorzystywanych źródeł ciepła.

 

Aplikacja „wCOP drzewo”

Aplikacja to prosty i szybki sposób, aby wskazać lokalizację dla nowych drzew w mieście. Jej nazwa nawiązuje do największej konferencji klimatycznej na świecie, czyli Szczytu Klimatycznego ONZ, której 24. edycja odbyła się w 2018 r. w Katowicach. Do tej pory posadziliśmy ponad 1000 drzew z aplikacji.   

 
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 13 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

14 Życie pod wodą

14 Życie pod wodą

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

 

Oceany – ich temperatura, skład chemiczny, prądy i panujące w nich życie napędzają światowe ekosystemy, bez których życie człowieka na Ziemi byłoby niemożliwe.
Woda deszczowa, woda pitna, pogoda i klimat, linie brzegowe, sporo naszej żywności, a nawet tlen, którym oddychamy, są zależne od mórz, które działają jako regulator. Od wieków przez morza i oceany prowadzą ważne szlaki handlowe i transportowe.
Uważne zarządzanie tymi niezastąpionymi zasobami jest kluczem do zrównoważonej przyszłości. Jednakże pogarsza się stan wód przybrzeżnych ze względu na zanieczyszczenia, a zakwaszenie oceanów zagraża funkcjonowaniu ekosystemów i różnorodności biologicznej. Zjawiska te wywierają również negatywny wpływ na lokalne rybołówstwo.
Chronione obszary morskie muszą być odpowiednio zarządzane i finansowane. Należy także wprowadzić regulacje, które ograniczą przełowienie, zanieczyszczenie środowiska morskiego i zakwaszenie oceanów. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

 
Selektywna zbiórka śmieci ma znaczenie. To, że coś trafia do kosza, wcale nie oznacza, że nie może nam już więcej służyć. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Ze śmieci mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania! Po co więc wycinać na papier piękne, zdrowe lasy, skoro można go wyprodukować z makulatury?
Łapiemy deszczówkę
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach akcji "Łapiemy deszczówkę" zamontował, przy zarządzanych przez siebie budynkach mieszkalnych, ponad 30 zbiorników na deszczówkę. Zbiorniki mieszczą średnio 210-350 litrów deszczówki, która posłuży do podlewania roślin na podwórkach i skwerach przylegających do budynków. Brak wody to poważny problem, ale każdy mały krok w kierunku ekoodpowiedzialności jest ważny i chcemy tą akcją zachęcić innych zarządców, właścicieli domów i mieszkańców do oszczędzania wody."

Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 14 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

15 Życie na lądzie

15 Życie na lądzie

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

 
Lasy pokrywają 30,7% powierzchni Ziemi. Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych, ochronie bioróżnorodności, jak również są miejscem zamieszkania ludności rdzennej.
Chronienie lasów umożliwi doskonalenie procesów zarządzania zasobami naturalnymi i zwiększenie produktywności gruntów.
Co roku tracimy 13 milionów hektarów lasów, a trwająca degradacja terenów suchych doprowadziła do pustynnienia obszarów o powierzchni 3,6 miliarda hektarów. Mimo że prawie 15% obszarów jest obecnie objętych ochroną, różnorodność biologiczna jest wciąż zagrożona.
Wylesianie i pustynnienie w wyniku działalności człowieka i zmian klimatu to najważniejsze wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju. Zjawiska te wpływają na życie i utrzymanie milionów ludzi doświadczających ubóstwa. Obecnie podejmowane są wysiłki dążące do lepszego zarządzania lasami oraz przeciwdziałania pustynnieniu. (źródło: ONZ)
 
Miejskie ule na dachach
Na dachach siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz dwóch basenów miejskich, w Brynowie i Burowcu, stanęło juz siedem miejskich uli. Zebrany z nich miód będzie wykorzystany jako gadżet promujący miasto. Inicjatywa ta wpisuje się w trend stawiania uli w środowisku miejskim, które okazuje się bardzo przyjazne dla pszczół. Jednocześnie obecność tych owadów jest korzystna dla lokalnej roślinności, w tym szczególnie dla rosnącej liczby łąk kwietnych w mieście.
– Średnio z każdego ula zabieramy 20 kilogramów miodu. Choć jest to słodki podarunek dla naszych gości, to najważniejszą zaletą posiadania miejskich uli jest zapylanie roślin i upowszechnianie wiedzy o roli owadów zapylających w przyrodzie. Cieszymy się, że pszczoły w Katowicach czują się bardzo dobrze, o czym może świadczyć jakość wytwarzanego miodu  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Szacuje się, że ponad 75% roślin uprawianych w Europie rozmnaża się dzięki zapylaniu przez pszczoły i inne owady. Paradoksalnie to właśnie miasta mogą być dla nich wymarzonym siedliskiem. W przeciwieństwie do obszarów wiejskich nie używa się tutaj aż tylu pestycydów, a i różnorodność roślin jest dużo większa. W dodatku w miastach panują odrobinę wyższe temperatury, co sprzyja wydłużeniu sezonu.  

Łąki kwietne
Od 2018 roku „Siejemy Łąki Kwietne”, zachęcając do współpracy mieszkańców. Pierwszą łąkę posialiśmy wspólnie z Fundacją Łąka w ścisłym centrum Katowic, a mieszkańcy mieli okazję nie tylko wziąć udział w warsztatach ale też własnoręcznie rozsypać nasiona. W ciągu dwóch pierwszych lat akcji Zakład Zieleni Miejskiej posiał od podstaw łącznie ok. 20 tys. m. kw łąk, zachęciliśmy też mieszkańców do wskazywania terenów do niewykaszania, żeby dać szansę dziko rosnącym gatunkom roślin i edukować o ich zaletach.

Łąki nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale także wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę z zanieczyszczeń, kumulują wilgoć, dają schronienie pszczołom i innym zapylaczom.
Dzięki edukacji i narzędziom takim jak m.in. Zielony Budżet Obywatelski, mieszkańcy mogą dziś sami zabiegać o nowe łąki w swoim otoczeniu, zgłaszając autorskie pomysły i projekty.
Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami prywatnymi powstają też łąki sponsorskie m.in. Łąka Almette na rekreacyjnym terenie w Dolinie Trzech Stawów (2021 rok), której sianie znów połączone było z warsztatami dla mieszkańców.  

W czerwcu 2020 roku zachęciliśmy mieszkańców do szukania w swoim otoczeniu starych, nieużywanych donic i tworzenia w nich tzw. „nanołączek”. W pakiecie startowym przygotowaliśmy nasiona i kompost, który powstał z bio – odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Rozdaliśmy też donice z odzysku razem z ziemią i roślinami do posadzenia. Mieszkańcy Katowic, firmy prywatne i instytucje zaadoptowały w sumie ponad 60 donic. Kto i gdzie podjął wyzwanie można sprawdzić na mapie on – line tutaj:

#ZaadoptujDonicę #SiejemyŁąkiKwietne – Moje Mapy Google

W maju 2021 roku po raz pierwszy uruchomiliśmy akcję „Nie siej śmieci, posiej łąkę” –  w zamian za elektrośmieci albo opony, przywiezione do gminnych punktów zbiórki odpadów, mieszkańcy dostawali nasiona łąk kwietnych i kompost. Efektem pierwszej edycji były tona zebranych elekrośmieci i dwie tony opon. Akcja jest kontynuowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.  W ten sposób miasto wspólnie z MPGK walczy z procederem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i opon do lasu, ale też wystawianiem w wiatach śmietnikowych, a nawet na miejskie chodniki.

W 2023 roku częstotliwość koszenia traw zostanie zmniejszona. Rzadsze koszenie traw pozwala zachować miejsca bytowania owadów i małych zwierząt, a także zmniejsza erozję gleby. Trawy są też naszą bronią w walce z ociepleniem klimatu oraz oczyszczają powietrze. 


Fauna i flora Katowic

Szczególnym atutem miasta są rzadkie gatunki flory i fauny czy zbiorowiska roślinne w części objęte ochroną prawną. Niektóre z nich są chronione w specjalnie w tym celu powołanych obszarach, np. w rezerwatach przyrody: „Las Murckowski”, chroniący lasy bukowe i mieszane porastające stoki Wzgórza Wandy, oraz „Ochojec”, chroniący rośliny górskie.
Innymi cennymi przyrodniczo obszarami są: źródła Kłodnicy z lasem łęgowym, fragment torfowiska i boru bagiennego „Płone Bagno”, stawy Borki, Morawa oraz Hubertus. Uwagę zwracają także Katowicki Park Leśny, stawy na osiedlu Tysiąclecia, lasy łęgowe nad Ślepiotką, zachowane meandry rzeki Kłodnicy czy gniazdo bociana białego w Zarzeczu. Ważnym elementem krajobrazu są pomnikowe drzewa lub ich grupy.
Zwierzęta w mieście
W 2022 roku Zakład Zieleni Miejskiej w ramach Zielonego Budżetu Miasta Katowice zamontował 180 budek lęgowych i karmników, 4 hotele dla owadów oraz 30 domków dla jeży.
We wrześniu 2020 roku TAURON przekazał Katowicom 25 domków dla jeży, a my oddaliśmy je mieszkańcom w ramach akcji obywatelskiej. Mieszkańcy odbierali od nas domki i deklarowali opiekę nad nimi. Był to również element kampanii edukacyjnej i informacyjnej popularyzującej dbanie o jeże w mieściePracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej pamiętają o tym, żeby po jesiennych porządkach na terenach zielonych, zostawić kupki liści dla jeży.
W lutym 2021 roku rozdaliśmy mieszkańcom 90 budek lęgowych dla ptaków, akcję powtarzaliśmy wiosną 2022 roku, kiedy rozdaliśmy 100 budek. Budki zostały wykonane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną podczas warsztatu terapii zajęciowej Stowarzyszenia SPES. Ornitolodzy od dawna zachęcają, by m.in za pomocą budek lęgowych pomagać ptakom gnieżdżącym się w dziuplach. Budki trafiły w ręce osób prywatnych ale także instytucji jak szkoły czy przedszkola. W grudniu 2022 roku rozdaliśmy mieszkańcom karmniki dla ptaków do samodzielnego złożenia, żeby zachęcić do dbania o ptaki zimą i rodzinnego majsterkowania, ale też uczyć zasad właściwego dokarmiania ptaków.  


Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 15 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

16 Pokój, sprawiedliwość i silniejsze instytucje

16 Pokój, sprawiedliwość i silniejsze instytucje

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

 
Zabójstwa, przemoc wobec dzieci, handel ludźmi i przemoc seksualna stwarzają poważne zagrożenie dla pokoju i inkluzywnych społeczeństw. Należy zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości wszystkim ludziom oraz tworzyć skuteczne, odpowiedzialne i przyjazne instytucje na wszystkich szczeblach.
W ciągu ostatniej dekady odnotowano znaczny postęp w zakresie ograniczania zabójstw i handlu ludźmi, jednakże w Ameryce Łacińskiej, Afryce Subsaharyjskiej i Azji nadal tysiące ludzi są narażone na zabójstwa. W wielu krajach na całym świecie występuje agresja i przemoc wobec dzieci, co stanowi naruszenie ich praw. Jest to plaga, której skala jest trudna do oszacowania z powodu braku informacji i danych.
Stawianie czoła tym wyzwaniom i budowa bezpiecznych i inkluzywnych społeczeństw wymaga wdrażania skutecznych i bardziej przejrzystych przepisów prawnych oraz sporządzania całościowych i realistycznych budżetów państwowych. Jednym z pierwszych kroków w kierunku ochrony praw jednostki jest rejestracja narodzin i tworzenie bardziej niezależnych krajowych instytucji zajmujących się prawami człowieka. (źródło: ONZ)
 

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Budżet Obywatelski

Mieszkańcy szczególnie sobie cenią możliwość udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych w sprawach ważnych dla społeczności lokalnych. Największym zainteresowaniem cieszą się te, podczas których katowiczanie decydują o rozdysponowaniu części budżetu miasta na zadania wskazane przez nich jako priorytetowe, czyli budżet obywatelski.

Fakty:
W 2022 r. przeprowadzono 3 procesy konsultacyjne, uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice, w których łącznie uczestniczyło prawie tysiąc osób.

W IX edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 323 projektów zadań. W wyniku głosowania do realizacji w roku kolejnym wybrano 148 pomysłów na kwotę prawie 15 mln zł. W Budżecie Obywatelskim wzięło udział 39 tys. osób. W 2022 r. została też ogłoszona III edycja Zielonego Budżetu. Dzięki aktywności mieszkańców i zgłaszaniu pomysłów, w 2023 roku zrealizowanych zostanie 96 projektów dotyczących szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska o wartości blisko 2,8 mln zł.

W 2022r. w ramach projektu partnerskiego pn. „Centrum Inicjatyw Młodzieżowych” Miasto Katowice w oparciu o pakiety rozwoju lokalnego - forma angażowania mieszkańców w sprawy miasta, z pełnym oddaniem im sprawstwa, realizowało nabór na 8 inicjatyw młodzieżowych, zgłaszanych i realizowanych przez młodych dorosłych, będących uczestnikami/uczestniczkami przedmiotowego projektu. Zgłaszana przez uczestników inicjatywa  musiała wynikać z potrzeb społeczności i miała przyczyniać się do rozwiązywania lokalnych problemów, w tym do aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, przy czym przez  inicjatywę należy rozumieć konkretne zadanie, (np. piknik/festyn rodzinny/sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, zorganizowanie osiedlowego turnieju piłki nożnej, uruchomienie samopomocy sąsiedzkiej, zorganizowanie klubu malucha, dnia sąsiada, cyklu zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztatów edukacyjnych itd.)

W 2021 r. zrealizowanych zostało 6 procesów konsultacyjnych uruchomionych zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice, w których łącznie uczestniczyło 4885 osób.

W VIII edycji Budżetu Obywatelskiego aż 43 382 mieszkańców wybrało 119 zadań. Frekwencja wyniosła 15,84% - najmłodszy, głosujący za pośrednictwem rodziców, mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 99 lat. Po raz pierwszy w historii katowickiego Budżetu Obywatelskiego frekwencja we wszystkich jednostkach pomocniczych przekroczyła próg 10%.

W 2021 r. została też ogłoszona II edycja Zielonego Budżetu, w wyniku której w 2022 roku zrealizowanych zostało 89 projektów o wartości blisko 2,8 mln zł.

Konsultacje społczene
http://www.bo.katowice.eu/

Podstawowym obowiązkiem samorządu jest służba wobec mieszkańców, dlatego też Miasto Katowice, z jednej strony dbając o transparentność swoich działań, z drugiej – korzystając z dostępnych narzędzi (miejskie strony internetowe, media społecznościowe, serwis SMS-owy KISS), informuje katowiczan o podejmowanych przez siebie zadaniach. 
https://katowice.eu

Katowice mówią „nie” każdej formie przemocy.
Podejmuje się więc szereg działań o charakterze interwencyjnym, ale też wspiera się ofiary przemocy, oferując schronienie, pomoc psychologiczną, terapeutyczną, interwencję kryzysową i poradnictwo, w tym poradnictwo prawne, a tym, którzy mają problem z agresją, złością czy stosują przemoc, proponuje się udział w programach edukacyjno-korekcyjnym lub terapeutycznym.

Podczas narodowej kwarantanny i związanych z nią ograniczeń, przemoc w rodzinach, w których była już wcześniej, eskalowała. Miasto podjęło więc działania zapobiegające temu negatywnemu zjawisku. Zwróciło się m.in. do mieszkańców z apelem o szczególne uwrażliwienie w tej kwestii, a udostępniając numery telefonów do Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Niebieskiej Linii zachęcało, by nie ignorować słyszanych za ścianą awantur czy wołania o pomoc.

Ponadto w 2021 r. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” wspieranie przez Miasto Katowice rozpoczęło realizację zadania prowadzenia telefonu zaufania dla mieszkańców Katowic, w szczególności z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej.

Fakty: W 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej udzielono dla osób doznających przemocy, dorosłych jak i dzieci 583 porad specjalistycznych, przeprowadzono 1 602 konsultacji indywidualnych oraz zorganizowano 21 spotkań rodzinnych. Miejski telefon zaufania dzwonił w ubiegłym roku 1 432 razy, w tym 238 rozmów dotyczyło doświadczanej przemocy. Ponad milion złotych przeznaczono w 2021 r. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

https://stowarzyszeniedwojka.katowice.pl/realizujemy/telefon-zaufania/  

 

Zakupy na telefon lub paczka żywnościowo-higieniczna:

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach celem zapobiegania rozwoju epidemii oferuje pomoc w dokonaniu zakupów „Pogotowie Zakupowe”, „Paczki” tj. bezpłatnego pakietu żywności oraz środków higienicznych.

Zgłoszenia do „Pogotowia Zakupowego” lub „Paczki” są przyjmowane pod numerem Srebrnego Telefonu: 32 251 69 00 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Rodzaje usług:

 • dla osób starszych, ubogich i wymagających wsparcia finansowego - bezpłatny pakiet żywności oraz środków higienicznych,
 • dla osób starszych, niepełnosprawnych posiadających własne środki finansowe – zakup żywności, środków higienicznych, w tym leków ze środków własnych oraz na zlecenie seniora.

Usługa realizowana jest przez pracowników Fundacji Wolne Miejsce, którzy są wyposażeni
w odpowiednie identyfikatory.

 

Wsparcie psychologiczne

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oferuje osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego możliwość korzystać z porad:

 • TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW: tel. 796 970 686 – dostępny w godzinach 16:00 – 19:00 (od poniedziałku do soboty)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Katowicach. Można kontakt telefoniczny oraz mailowy:

tel. 32 251 15 99
tel. 32 257 14 82
tel. 669 777 008
tel. 601 158 007
tel. 506 041 200
tel. 506 041 100 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
email: oik@mops.katowice.pl
Dyżury psychologów i interwentów w godzinach 8:00 – 19:00 (od poniedziałku do piątku).

 • Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny: tel. 572 333 751, tel. 725 150 086.

Pomoc finansowa z pomocy społecznej lub usługi opiekuńcze:

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach obsługuje Srebrny Telefon 32 251 69 00 , gdzie osoby potrzebujące wsparcia finansowego z pomocy społecznej lub usług opiekuńczych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 mogą uzyskać szczegółowe informacje kontaktowe oraz jak załatwić wszystkie formalności.

 

 

 

17 Partnerstwa na rzecz celów

17 Partnerstwa na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Takie inkluzywne partnerstwa powinny być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań. Potrzebujemy takich partnerstw na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.
Potrzeba pilnych działań, które zmobilizują, przekierują i odblokują biliony dolarów w sektorze prywatnym i pozwolą wykorzystać ich transformacyjną moc do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Inwestycje długoterminowe, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, są potrzebne w najważniejszych sektorach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Należą do nich: sektor zrównoważonej energii, infrastruktura, transport, a także sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych. Również rozwój sektora publicznego musi obrać jasny kierunek. System monitorowania, przeglądu i regulacji oraz konstruowanie bodźców stymulujących takie inwestycje muszą zostać przebudowane tak, aby przyciągnąć inwestycje i wzmocnić zrównoważony rozwój. Krajowe mechanizmy nadzoru, takie jak najwyższe izby i instytuty kontroli, a także funkcje kontrolne władzy ustawodawczej powinny zostać wzmocnione. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Skuteczna realizacja celów zrównoważonego rozwoju wymaga partnerskiej współpracy podmiotów w mieście. Duży wpływ na to mają działania podejmowane wspólnie na poziomie
- regionalnym: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - https://metropoliagzm.pl/ 
- krajowym: organizacje samorządowe, np. Unia Metropolii PolskichZwiązek Miast Polskich oraz
- międzynarodowym: miasta partnerskie, organizacje międzynarodowe – np. GPM, IAEC , ICLEI, EUROCITIES, UNESCO

Miasta Partnerskie Katowic:

Groningen (Holandia) od 6 maja 1994 r.  

Kolonia (Niemcy) od 15 marca 1991 r. 

Koszyce (Słowacja) od 6 maja 2009 r. 

Lwów (Ukraina) od 3 lipca 2019r.  

Miskolc (Węgry) od 28 sierpnia 2005 r.   

Mobile (USA) od 14 marca 1990 r.  

Opawa (Czechy) 

Ostrawa (Czechy) od 4 stycznia 1996 r. Ostrawa / cz.I    Ostrawa / cz.II

Pula - Pola (Chorwacja) od 30 listopada 2012 r.  

Saint – Etienne (Francja) od 9 czerwca 1994 r. 

Shenyang (Chińska Republika Ludowa) od 6 czerwca 2007 r.  

Festiwal Miast Partnerskich "Łączy nas chleb"

Coroczne, międzynarodowe wydarzenie w Parku Zadole, której celem jest pokazanie różnorodności i zarazem wspólnoty kultur, narodów i wyznań. Na jego program składają się panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości, prezentacje tradycyjnie wytwarzanego chleba, miodu, wina, ziół, regionalnych potraw oraz występy artystyczne. Do udziału w Festiwalu zapraszani są przedstawiciele różnych religii, konsulowie generalni i honorowi, miasta partnerskie, mistrzowie kucharscy, Uniwersytet Śląski, organizacje, rady dzielnic, szkoły gastronomiczne, rzemieślnicy, ludzie kultury i mieszkańcy Katowic. 

Czytaj więcej

Kalendarz Trzech Religii

„Kalendarz Trzech Religii” jest owocem współpracy chrześcijan, Żydów i muzułmanów, a także środowisk naukowych i kulturalnych już od 11lat. 

- Dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi, a także otwartość na wielokulturowość to przesłanie, które szczególnie dzisiaj powinno głośno wybrzmiewać. Aktualnie nasze myśli płyną szczególnie mocno do narodu ukraińskiego. Wielu uciekających przed wojną Ukraińców zatrzymało się w naszym mieście, które zawsze było miastem otwartym na różne kultury, wyznania, poglądy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Kalendarz dystrybuowany jest przez poszczególnych jego twórców, także poza granice naszego kraju. Część nakładu kalendarza jest dostępna dla mieszkańców bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się przy Rynku 13 w Katowicach.

„Kalendarz Trzech Religii” jest narzędziem formowania dialogu międzyreligijnego. Projekt jednoczy społeczności wyznaniowe miasta Katowice, jest efektem współpracy i pogłębiania wzajemnego szacunku wobec siebie i dziedzictwa kulturalnego. Pierwszy kalendarz wydano w 2013 roku. Kalendarz opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

 

Organizacje międzynarodowe

Miasto Katowice uczestniczy w projektach rewitalizacyjnych: NODUS (Urbact II), Resilient Europe (Urbact III), Inicjatywa Miast Partnerskich: Sieć Rewitalizacji (projekt pilotażowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) oraz projekcie Plan Działań dla Miast (Inicjatywa towarzysząca XI Światowemu Forum Miejskiemu, organizowana przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej). 

W wyniku udziału w ww. projektach, Miasto konsekwentnie realizuje programy operacyjne, wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji, w dzielnicach:

- Janów-Nikiszowiec (w latach 2010-2011 - NODUS),
- Załęże  (w latach 2016-2018 - Resilient Europe),
- Bogucice (w latach 2018-2019 - PIM),
- Szopienice-Burowiec (2022 – PDM).