Strona główna
 .

KATOWICE

KATOWICE REALIZUJĄ
17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

KATOWICE REALIZUJĄ 17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła jubileusz siedemdziesięciolecia powstania. Moment ten przedstawicielom państw tworzących jej struktury, zgromadzonym na odbywającym się w Nowym Jorku Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, zdał się być odpowiednim do przyjęcia nowego planu rozwoju świata do roku 2030 (AGENDA 2030). Opracowano wówczas globalne cele zrównoważonego rozwoju, wraz ze 169 zadaniami do zrealizowania. Zachęcono jednocześnie wszystkie kraje członkowskie do podjęcia działań służących realizacji tych przedsięwzięć.

Przedstawione przez ONZ cele są niezwykle ambitne i stawiają przed miastami poważne wyzwania. Z jednej strony stanowią kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju, zwłaszcza w obszarach, które nie zostały wówczas osiągnięte, z drugiej znów – zostały przygotowane na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów na świecie, których głosy koncentrowały się na potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jednostek. Co nie mniej ważne, cele zostały opracowane z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz bazują na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach strategicznych.

- Podczas jedenastego Światowego Forum Miejskiego angażowaliśmy się w dyskusję o problemach współczesnych miast. Analiza działań realizowanych w Katowicach na wielu płaszczyznach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych, dokonana pod kątem opracowanych przez ONZ siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju, pomogła wskazać te dziedziny, o których warto było rozmawiać podczas WUF11 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przygotowując się do roli gospodarza WUF11, Katowice nie zapominały o swoich mieszkańcach. O tym, czym jest Światowe Forum Miejskie czy siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju, katowiczanie mogli dowiedzieć się podczas kampanii, im właśnie dedykowanej.

Najpierw w miejskiej przestrzeni pojawiły się bilbordy, których treść kierowała uwagę mieszkańców ku kierunkom rozwoju wskazanym przez ONZ. Następnie na katowickim rynku umieszczono instalację, udekorowaną elementami zieleni, wykonaną z surowców pochodzących z recyklingu, która prezentowała działania miasta. Jej uzupełnieniem była druga, nieco mniejsza, nadal dostępna w witrynie budynku przy Rynku 13.

Kampania prowadzona była również w Internecie. W mediach społecznościowych oraz na tej stronie przedstawiano kolejne cele zrównoważonego rozwoju wraz z informacją, w jaki sposób Katowice podejmują wyzwania określone przez ONZ. Obecnie można zapoznać się z pełną analizą działań miasta, przedstawioną poniżej. Każdy z podmiotów w mieście, realizujących konkretne cele zrównoważonego rozwoju, otrzymał dedykowaną etykietę informującą o jego zaangażowaniu w działania wskazywane przez ONZ jako priorytetowe w globalnym rozwoju, którą nakleił w widocznym dla innych miejscu. Zainteresowane podmioty wciąż mogą otrzymać etykietę pisząc na adres p@katowice.eu

W 2022 roku Katowice zajęły czwarte miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Ranking przeprowadzał Główny Urząd Statystyczny. Analizowane były wskaźniki obejmujące trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.

Koniec z ubóstwem
Zero głodu
Dobre zdrowie i jakość życia
Dobra jakość edukacji
Równość płci
Czysta woda i warunki sanitarne
Czysta i dostępna energia
Wzrost gospodarczy i godna praca
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Mniej nierówności
Zrównoważone miasta i społeczności
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Działania w dziedzinie klimatu
Życie pod wodą
Życie na lądzie
Pokój, sprawiedliwość
Partnerstwa na rzecz celów

Katowice docenione za zrównoważony rozwój

Katowice zostały uhonorowane srebrną nagrodą w kategorii miast powyżej 400 000 dziennej populacji (liczba ta obejmuje stałych mieszkańców oraz osoby przebywające w mieście w ciągu dnia) w ramach The International Awards for Liveable Communities LivCom Awards 2023. Finał konkursu odbył się na Malcie.

- Organizując World Urban Forum w Katowicach skupiliśmy się na promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Mówiliśmy o nich zarówno w trakcie debaty, jak i we wnętrzach Kato Urban Corner, a także w innych strefach dostępnych na terenie miasta w trakcie trwania forum. Także o te cele oparta jest polityka miasta polegająca na przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu czy walce z ubóstwem. Nasze działania zostały docenione na świecie – efektem tego jest przyznanie srebrnej nagrody w ramach The International Awards for Liveable Communities LivCom Awards 2023. Nie zamierzamy jednak spoczywać na laurach. Mamy świadomość, że przyszłość kolejnych pokoleń leży w naszych rękach, stąd konieczność dalszego realizowania nakreślonych przez cele założeń – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

LivCom Awards to prestiżowy konkurs, którego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Organizatorami są Komitet LivCom i Organizacja Narodów Zjednoczonych – Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Regionalnego (UNCRD) oraz International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).  Istotnym aspektem konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy miastami oraz tworzenie międzynarodowej sieci współpracy. Każdego roku społeczności, które spotkają się na finałach LivCom Award, wymieniają się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz łączą siły, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom.

Zakwalifikowanie naszego miasta do finału konkursu to kolejny przejaw uznania ze strony międzynarodowych ekspertów dla realizowanej przez Katowice polityki zrównoważonego rozwoju, dowodzący że w rok po World Urban Forum miasto wciąż rozwija podjęte inicjatywy. W tym roku konkurentami Katowic były m.in. Abu Dhabi - zdobywca złotej nagrody, Xinyang (Chiny), Eskişehir (Turcja), Davao (Filipiny). Warto dodać, że Katowice nie były jedynym polskim miastem w gronie finalistów konkursu - w kategorii mniejszych miast, o populacji dziennej między 150 000 a 400 000 mieszkańców złotą nagrodę zdobyła Gdynia, natomiast w kategorii projektów środowiskowych brązową nagrodą wyróżniono Ostrów Wielkopolski.

- Starania rozpoczęliśmy od przygotowania obszernej aplikacji konkursowej, w której zgodnie z wytycznymi organizatorów opisaliśmy szczegółowo rozwiązania, które wdrożyliśmy w naszym mieście w ostatnich latach – mówi Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji. -  Dokument obejmował takie obszary, jak ochrona środowiska i zielona gospodarka, rewitalizacja krajobrazu i przestrzeni publicznych, partycypacja społeczna, czy zarządzanie kulturą, sztuką i dziedzictwem. Już podczas samych finałów byliśmy zobligowani do przedstawienia prezentacji o Katowicach opowiadając o zrównoważonym rozwoju i realizacji SDG's ze szczególnym naciskiem na stosowane rozwiązania dla osób starszych. Tematem wiodącym tegorocznej edycji były bowiem zagadnienia tzw. active ageing – dodaje.

ŚWIATOWE FORUM MIEJSKIE WUF11

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.
Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

 - WUF11 był doskonałą szansą dla Polski na pokazanie społeczności międzynarodowej, w jaki sposób stara się osiągnąć zrównoważoną przyszłość miast i osiedli. Katowice są wspaniałym przykładem regeneracji miasta. Jestem przekonana, że możemy budować na tym przykładzie i podzielić się tymi doświadczeniami  mówiła podczas jednej z konferencji prasowych Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-Habitat.

Podczas katowickiej konferencji 28 czerwca 2022 r. obyło się podpisanie dokumentu "Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność". Przypieczętowanie wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju 104 polskich miast nastąpiło poprzez złożenie symbolicznych podpisów przez przedstawicieli władz samorządowych pod dokumentem. Celem długoterminowym ,,Planu Działań dla Miast’’ (PDM) jest edukacja w zakresie prowadzenia zrównoważonej polityki miejskiej oraz inicjowanie działań zmieniających miasta w zielone, dostępne i produktywne miejsca.

O KATOWICACH

PRZEMIANA MIASTA

Rewitalizacja terenów pokopalnianych pozwoliła na stworzenie Strefy Kultury – przestrzeni unikatowej w skali kraju. Nowe siedziby Muzeum Śląskiego, NOSPR-u i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w towarzystwie legendarnego „Spodka” budują prestiż miasta, przyciągając do centrum zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów.

METROPOLIA

Katowice to nie tylko ok. 300-tysięczne miasto, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej 41 miast i gmin, zamieszkiwanych przez ponad 2 mln osób. Utworzony w lipcu 2017 r. wielkomiejski organizm to wyraz wspólnego zaangażowania i troski o dobro regionu, który daje realną szansę na przyspieszony, dynamiczny rozwój.

TRANSFORMACJA GOSPODARCZA

Region tradycyjnie kojarzony z górnictwem i przemysłem ciężkim sukcesywnie dąży do bycia liderem innowacji i nowych technologii. Te aspiracje znajdują odzwierciedlenie w rozwoju nowoczesnych sektorów biznesu i zrównoważonych inwestycjach.

MIASTO WYDARZEŃ

Katowice jako gospodarz wielu imprez o skali międzynarodowej są doskonale przygotowane do organizacji wielkich konferencji. Najnowocześniejsze centrum kongresowe w Polsce, rozwinięta baza hotelowa i sieć transportowa to wyróżniki, które czynią stolicę metropolii miastem turystyki biznesowej.

EKOODPOWIEDZIALNOŚĆ

Miasto z bogatym doświadczeniem w zakresie niwelowania skutków wieloletniej degradacji środowiska. Dzięki podejmowanym działaniom wyraźnie poprawia się jakość powietrza, stan środowiska naturalnego, a poprzez to także jakość życia mieszkańców.

KOMUNIKACJA

Trzy międzynarodowe lotniska (KTW i KRK, OSR), dwie autostrady, drogi krajowe i regionalne, nowoczesna kolej i transport publiczny tworzą rozbudowaną sieć komunikacyjną, która zapewnia możliwość łatwego dotarcia do miasta z niemal każdej części kraju i świata.

O Katowicach

About Katowice

Katowice dzisiaj, jako stolica prawie 5-milionowego województwa oraz pierwszej w Polsce metropolii, to prężnie rozwijające się miasto. Świadczy o tym sukces gospodarczy, który odniosło dzięki umiejętnemu łączeniu bogactwa dziedzictwa z nowoczesnością, stając się kreatywnym i innowacyjnym ośrodkiem, powstałym na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

 

WUF11 W KATOWICACH

Klimat

Ponad połowa światowej populacji żyje obecnie w miastach. I mimo wielu różnic, problemy, z którymi się mierzą, są podobne. Dlatego współpraca i wymiana doświadczeń jest tym, co pomaga zadbać o ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój. Doskonałą przestrzenią do rozmowy o tym jest organizowane co dwa lata Światowe Forum Miejskie (WUF).

Światowe Forum Miejskie WUF11 odbyło się z Katowicach w dniach: 26–30.06. 2022